Podmínky používání společnosti Newell Brands

Region EMEA: v21.2 – září 2021

POZNÁMKA: Tyto informace jsou poskytovány výhradně za účelem poskytnutí oznámení poskytovateli služeb o údajném porušení autorských práv podle zákona DMCA nebo jiných platných zákonů. Žádné jiné dotazy nebudou prostřednictvím tohoto postupu ani výše uvedené e-mailové adresy zodpovězeny. Informace na této stránce nelze považovat za právní poradenství.

PŘEDTÍM, NEŽ BUDETE POUŽÍVAT JAKÉKOLI STRÁNKY TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO NA NĚ VSTOUPÍTE, SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. Používáním těchto webových stránek nebo vstupem na ně vyjadřujete své přijetí a svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami používání. Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Newell Brands Inc. a její dceřiné a sesterské společnosti (společně „Newell Brands“, „my“ nebo „nás“ v příslušných tvarech). Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, tyto webové stránky prosím nepoužívejte. Společnost Newell Brands může tyto podmínky používání kdykoli revidovat aktualizací tohoto oznámení a vaše používání po této změně znamená přijetí změněných podmínek. Pravidelně si prosím kontrolujte změny těchto podmínek používání. Dotazy týkající se těchto webových stránek nebo jejich provozu je třeba směřovat na kontaktní místa uvedená na konci těchto podmínek používání.

V souvislosti s prohlížením a používáním těchto webových stránek si smíte dočasně stáhnout jednu kopii materiálů zveřejněných na těchto webových stránkách na jeden počítač a pouze pro své osobní nekomerční použití. Pokud není někde jinde na těchto webových stránkách konkrétně uvedeno něco jiného, je další šíření, přeposílání, publikování nebo komerční využívání obsahu těchto webových stránek výslovně zakázáno bez písemného souhlasu společnosti Newell Brands a jakéhokoli vlastníka autorských práv, od něhož jsme získali licenci. Žádosti o takový souhlas zasílejte na adresu copyright@newellco.com nebo na níže uvedený kontakt. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Stažením jakýchkoli informací, obsahu nebo obrázků z těchto webových stránek na vás nepřechází žádné právo ani vlastnictví těchto informací, obsahu nebo obrázků a tyto informace, obsah nebo obrázky se smí používat výlučně v souladu s těmito podmínkami používání. Bez písemného svolení společnosti Newell Brands nesmíte zrcadlit ani archivovat žádnou část těchto stránek ani žádný materiál na nich obsažený na jakémkoli serveru nebo počítači.

Obsah a hypertextové odkazy

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy mohou tyto webové stránky obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran, přičemž za tyto webové stránky nesou výhradní odpovědnost tyto nezávislé třetí strany a jejich používání je výhradně na vaše vlastní riziko. Společnost Newell Brands nemá žádnou kontrolu nad obsahem nebo zásadami takových webových stránek třetích stran a neodpovídá (a za žádných okolností nebude ručit) za obsah, přesnost nebo spolehlivost jakýchkoli webových stránek propojených hypertextovým odkazem s těmito webovými stránkami. Ti, kdo se rozhodnou získat přístup k informacím z těchto webových stránek (včetně jakýchkoli informací získaných prostřednictvím hypertextových odkazů), jsou výhradně odpovědní za soulad těchto informací s platnými právními předpisy.

Uživatelský obsah

Společnost Newell Brands ráda své zákazníky vyslechne, nicméně nepřijímáme ani nezohledňujeme žádné tvůrčí nápady, návrhy či jiné materiály týkající se výrobků, služeb nebo marketingu s výjimkou případů, kdy jsou dodrženy postupy pro předkládání nápadů uvedené na jiných místech těchto webových stránek. Nezasílejte nám prosím žádné originální tvůrčí materiály, jako jsou nápady nebo návrhy týkající se výrobků, s výjimkou těch, které jsou v souladu s těmito postupy. Cokoli, co nám sdělíte nebo nabídnete prostřednictvím těchto webových stránek (dále jen „sdělení“), včetně e-mailů zaslaných společnosti Newell Brands nebo příspěvků v interaktivních částech těchto webových stránek, se považuje za vlastnictví společnosti Newell Brands a takým vlastnictvím i zůstane. Pokud nám taková sdělení zašlete, poskytujete nám je na NEDŮVĚRNÉM ZÁKLADĚ a my nebudeme mít žádnou povinnost uchovávat tyto informace v tajnosti, zdržet se jejich použití nebo vám poskytovat náhradu za přijetí nebo používání takových sdělení. Společnost Newell Brands může libovolně používat jakákoli sdělení k jakémukoli účelu, mimo jiné včetně publikování nebo vývoje, výroby a marketingových produktů využívajících taková sdělení. Nahráním či jiným poskytnutím jakýchkoli sdělení těmto webovým stránkám nebo společnosti Newell Brands tímto udělujete společnosti Newell Brands v rozsahu, v jakém si ponecháváte jakákoli práva, neomezené, trvalé právo na opětovné používání, další distribuci, úpravu a vytváření odvozených děl z takových sdělení k jakémukoli účelu a v jakýchkoli médiích bez náhrady a zaručujete, že jste se zřekli všech „morálních práv“ k nahraným sdělením. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy tím, že nám odešlete sdělení prostřednictvím těchto webových stránek, e-mailem nebo jinými prostředky kromě postupů uvedených na jiných místech těchto webových stránek, tímto ZPROŠŤUJETE společnost Newell Brands jakékoli odpovědnosti podle jakékoli právní teorie v souvislosti s používáním, úpravou, prodejem či zveřejněním jakýchkoli sdělení.

Interaktivní oblasti a kodex přípustného chování

Společnost Newell Brands obvykle nefiltruje, necenzuruje, neupravuje ani nereguluje informace a obsah poskytovaný třetími stranami na těchto webových stránkách, včetně informací poskytovaných v interaktivních oblastech, a neschvaluje ani neodpovídá (a za žádných okolností nebudeme ručit) za obsah, přesnost nebo spolehlivost takových informací a obsahu.

Účastníte-li se interaktivních částí těchto webových stránek, prohlašujete, že máte řádné právo a oprávnění používat jakékoli informace nebo obsah, které nahrajete či zveřejníte, a souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující kodex přípustného chování:

  1. Nebudete nahrávat ani jinak poskytovat obsah, který porušuje autorská práva, je hanlivý, obscénní, pornografický, výhružný, urážlivý, nezákonný nebo jinak nevhodný.

  2. Nebudete nahrávat viry ani škodlivé komponenty.

  3. Nebudete používat tyto webové stránky k nezákonným účelům či k porušování práv jiné strany.

  4. Nebudete nahrávat ani jinak poskytovat obsah s komerčním účelem, ani se pokoušet získávat finanční prostředky nebo inzerovat zboží nebo služby.

Společnost Newell Brands bude pomáhat orgánům činným v trestním řízení při vyšetřování nezákonné činnosti nebo porušení těchto podmínek používání.

Výrobky, služby a software

Stažením softwaru z těchto webových stránek nezískáváte vlastnické právo k tomuto softwaru, včetně jakýchkoli souborů, dat a obrázků, které jsou součástí softwaru nebo jsou s ním spojeny. Jakýkoli takový software budete používat pouze v souladu s licenční smlouvou, která je součástí softwaru nebo která se zobrazí při jeho stažení. Software, který je na těchto webových stránkách k dispozici, je chráněn autorskými právy společnosti Newell Brands nebo jeho vlastníka. Software nesmí být kopírován, dále šířen ani umístěn na jakýkoli server za účelem další distribuce. Software nesmíte prodávat, upravovat, dekompilovat, rozebírat ani jinak zpětně analyzovat.

Popis nebo odkaz na výrobek, službu nebo publikaci na těchto webových stránkách (včetně jakéhokoli popisu nebo odkazu prostřednictvím hypertextového odkazu) neznamená, že společnost Newell Brands tento produkt, službu nebo publikaci podporuje. Na výrobky a software nabízené prostřednictvím těchto webových stránek se vztahuje záruka, pokud vůbec, na základě písemné licence či záruky poskytnuté v souvislosti s takovým výrobkem či softwarem.

Oznámení a postup pro podání stížnosti na porušení autorských práv

Viz náš Postup pro podání stížnosti na porušení autorských práv.

Žádná prohlášení ani záruky

Stránky na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti, zastaralé informace a typografické chyby. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy JSOU TYTO WEBOVÉ STRÁNKY POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. SPOLEČNOST NEWELL BRANDS NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNOU, ČI ODVOZENOU, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÉKOLI ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI PRODEJNOSTI, ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEZARUČUJE KVALITU, OBSAH DAT, UMĚLECKOU HODNOTU NEBO ZÁKONNOST INFORMACÍ, OBSAHU, ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, KTERÉ JSOU PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK PŘEDÁVÁNY, PŘIJÍMÁNY, NAKUPOVÁNY NEBO JINAK ZPŘÍSTUPŇOVÁNY ČI ZÍSKÁVÁNY. NEZARUČUJEME, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY BUDOU BEZCHYBNÉ NEBO ŽE VADY BUDOU ODSTRANĚNY. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ DOVOLOVAT VYLOUČENÍ ODVOZENÝCH ZÁRUK, TAKŽE SE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Společnost Newell Brands neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, že tyto webové stránky neobsahují vady, viry ani jiné škodlivé komponenty. Neponeseme odpovědnost za žádné škody nebo ztráty, které mohou vzniknout v důsledku hackerského útoku nebo průniku do těchto webových stránek nebo počítačových systémů společnosti Newell Brands. NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA PŘIMĚŘENOU OCHRANU A ZÁLOHOVÁNÍ DAT A/NEBO ZA VYBAVENÍ POUŽÍVANÉ V SOUVISLOSTI S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST NEWELL BRANDS OCHRÁNÍTE PŘED JAKÝMIKOLI NÁROKY ZALOŽENÝMI NA POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, VČETNĚ NÁROKŮ ZA ZTRACENÁ DATA, PRACOVNÍ ZPOŽDĚNÍ ČI UŠLÝ ZISK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ NEBO OBSAHU Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, A ZAVAZUJETE SE, ŽE NÁS ZA NĚ NEBUDETE ŽALOVAT.

Omezení odpovědnosti

V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBUDE SPOLEČNOST NEWELL BRANDS ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO UŠLÝ ZISK, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU DISTRIBUCE NEBO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT OBSAH NEBO MATERIÁLY NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNÍ. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI NEWELL BRANDS VŮČI VÁM ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A ŽALOBNÍ DŮVODY (AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JINAK) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE PŘÍPADNĚ ZAPLATILI ZA PŘÍSTUP NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.

Volba práva

Není-li uvedeno jinak, jsou materiály a obsah na těchto webových stránkách prezentovány výhradně za účelem propagace výrobků a služeb ve Spojeném království nebo v Evropské unii. Informace zveřejněné na těchto webových stránkách mohou obsahovat odkazy na výrobky, programy a služby, které nejsou ve vaší zemi nebo regionu oficiálně oznámeny nebo k dispozici. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nečiníme žádná prohlášení, že takové informace, výrobky, programy nebo služby, na které je na těchto webových stránkách odkazováno, jsou ve vaší zemi nebo regionu zákonné, dostupné či vhodné. Tyto podmínky používání se řídí a vykládají v souladu se zákony země, ve které je registrován název domény, pod nímž jsou tyto webové stránky hostovány (dále jen „země“), aniž by byly jakkoli dotčeny principy kolize právních norem.

Soudní příslušnost

Vy i společnost Newell Brands neodvolatelně souhlasíte s výlučnou soudní příslušností soudů nacházejících se v zemi v souvislosti s jakoukoli žalobou vyplývající z těchto podmínek používání nebo jejich předmětu nebo s nimi související. Vy i společnost Newell Brands se při jakékoli takovéto žalobě zříkáte jakýchkoli námitek založených na osobní nepříslušnosti, místě bydliště, nevhodném místě projednávání nebo na nepříslušnosti soudu.

Spory

TUTO ČÁST SI PROSÍM PEČLIVĚ POZORNĚ, PROTOŽE VYŽADUJE ROZHODČÍ ŘÍZENÍ SPORŮ A OMEZUJE ZPŮSOB, JAKÝM SE MŮŽETE DOMÁHAT NÁPRAVY. Jakékoli spory nebo nároky jakkoli související s těmito podmínkami používání, těmito webovými stránkami nebo jakýmikoli výrobky či službami prodávanými nebo distribuovanými na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím budou řešeny v závazném arbitrážím řízení, nikoli u soudu, s výjimkou toho, že můžete uplatnit nároky u soudu pro drobné žaloby, pokud vaše nároky splňují podmínky.

Ochranné známky a autorská práva

Nic na těchto webových stránkách nesmí být interpretováno jako udělení jakékoli licence na základě jakéhokoli práva duševního vlastnictví, včetně jakéhokoli práva, které má povahu ochranné známky nebo autorského práva společnosti Newell Brands nebo jakékoli třetí strany, ať už na základě překážky uplatnění žalobního nároku, mlčky přijímaného důsledku či jinak. Všechny ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Není-li uvedeno jinak, je společnost Newell Brands a/nebo její dceřiné společnosti vlastníkem všech ochranných známek a známek služeb na těchto webových stránkách, ať už registrovaných, či nikoli. Všechny registrované ochranné známky jsou registrovány ve Spojených státech amerických (nebo jiných příslušných jurisdikcích).

Cenné papíry a investice

Tyto webové stránky a informace zde obsažené nebo na ně odkazované nepředstavují nabídku ani výzvu k nabídce nákupu nebo prodeje jakýchkoli cenných papírů.

Tyto webové stránky mohou obsahovat informace a tiskové zprávy o společnosti Newell Brands a jí vydané. I když se domníváme, že námi připravované informace jsou k datu jejich vytvoření přesné, odmítáme jakoukoli povinnost nebo závazek takové informace aktualizovat nebo ověřovat přesnost informací připravených jinými osobami. Veškerá prohlášení na těchto stránkách, která nejsou historickými fakty, mimo jiné včetně plánů, prognóz, záměrů, cílů, strategií, budoucích událostí nebo výkonnosti a výchozích předpokladů, jsou výhledová prohlášení ve smyslu pravidel a předpisů zákona o cenných papírech z r. 1933, zákona o burzách cenných papírů z r. 1934 a zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z r. 1995. Taková prohlášení mají spadat do „bezpečného přístavu“ pro výhledové informace a podléhají podstatným rizikovým faktorům, které zde mohou nebo nemusí být zveřejněny. Prohlášení nebo slovní spojení, která používají slova jako „domnívá se“, „předjímá“, „plánuje“, „¨může“, „bude“, „očekává“, „odhaduje“, „předpovídá“, „má za cíl“, „se záměrem“, „potenciální“ a podobné výrazy, běžně naznačují výhledová prohlášení, nicméně jejich absence neznamená, že dané prohlášení není výhledové. Veškerá zde obsažená výhledová prohlášení zahrnují rizika a nejistoty, mimo jiné včetně celkových ekonomických a měnových podmínek, různých podmínek specifických pro podnikání a odvětví společnosti Newell Brand, poptávky na trhu, konkurenčních faktorů, omezení dodávek, technologických faktorů, státních a regulačních opatření, účetních zásad společnosti Newell Brands, budoucích trendů a dalších rizik, která jsou podrobně uvedena v podáních společnosti Newell Brands pro Komisi pro cenné papíry a burzy.

Oddělitelnost

Pokud bude kterékoli ustanovení těchto podmínek používání považováno za nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude dané ustanovení považováno za oddělitelné od ostatních podmínek používání a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních ustanovení.

Soukromí

Informace o shromažďování a používání osobních údajů z těchto webových stránek naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Obecné informace

Tyto podmínky používání představují úplné ujednání týkající se používání těchto webových stránek a mají přednost před jakýmikoli předchozími nebo současnými, protichůdnými nebo dodatečnými sděleními.

Jakýkoli neoprávněný přístup, úprava nebo změna jakýchkoli informací nebo jakékoli narušení dostupnosti nebo přístupu k těmto webovým stránkám jsou přísně zakázány. Společnost Newell Brands si vyhrazuje všechna zákonná práva a opravné prostředky, které má k dispozici, a toto zřeknutí se práv nelze v žádném případě považovat za omezení nebo vzdání se jakýchkoli jiných práv, která společnost Newell Brands může mít.

Konkrétní oblasti nebo stránky těchto webových stránek mohou obsahovat další nebo odlišné podmínky týkající se používání těchto webových stránek. V případě rozporu mezi takovými podmínkami a těmito podmínkami používání budou rozhodující takové konkrétní podmínky.

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny materiály na těchto stránkách © 2021 Newell Brands Inc.

Materiály na těchto stránkách mohou být předmětem jednoho nebo více amerických patentů používaných na základě licence společnosti Applied Interact LLC: číslo 5,128,752, 5,227,874, 5,249,044, 5,283,734, 5,508,731.

Všechna práva vyhrazena.

Kontaktní informace:

Dotazy týkající se těchto podmínek můžete směřovat na adresu:E-Business Team
Newell Brands Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
ebusiness@newellco.com

Dotazy týkající se našich výrobků by neměly být směřovány na tuto adresu a nebude na ně odpovězeno.

Postup pro podání stížnosti na porušení autorských práv

Společnost Newell Brands Inc. a její přidružené společnosti respektují duševní vlastnictví druhých. Pokud se domníváte, že materiál přístupný na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím této služby porušuje jedno nebo více vašich děl chráněných autorským právem, můžete požádat poskytovatele služby o odstranění materiálu, který údajně porušuje autorská práva, a to zasláním oznámení o údajném porušení autorských práv (dále jen „oznámení“) našemu určenému zástupci pro autorská práva v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 (dále jen „DMCA“) nebo jinými platnými zákony.

Oznámení je třeba zaslat následujícímu určenému zástupci:

Poskytovatel(é) služeb: Newell Brands Inc.

Jméno určeného zástupce pro přijímání oznámení o údajném porušení: Úplná adresa určeného zástupce, kterému má býtoznámení zasláno: 6655 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328

Telefonní číslo určeného zástupce: (770) 418-7000

Faxové číslo určeného zástupce: (770) 677-8000

E-mailová adresa určeného zástupce: copyright@newellco.com

Aby bylo oznámení účinné, musí být písemným sdělením, které obsahuje následující údaje:

1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které bylo údajně porušeno; 2. Označení díla chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno, nebo pokud se jedno oznámení týká více děl chráněných autorským právem na jedné internetové stránce, reprezentativní seznam takových děl na této stránce; 3. Označení materiálu, který údajně porušuje autorská práva nebo je předmětem aktivity porušující autorská práva, a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a informace přiměřeně dostačující k tomu, aby poskytovatel služeb mohl tento materiál vyhledat; 4. Informace přiměřeně dostačující k tomu, aby poskytovatel služeb mohl kontaktovat stěžující si stranu, jako je adresa, telefonní číslo, a pokud je k dispozici, e-mailová adresa, na které lze stěžující si stranu kontaktovat; 5. Prohlášení, že stěžující si strana je v dobré víře přesvědčena, že použití materiálu způsobem, na který si stěžuje, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; 6. Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a pod trestem křivé přísahy, že stěžující si strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Po obdržení platného oznámení poskytovatel služeb bezodkladně odstraní nebo znemožní přístup k materiálu, který údajně porušuje autorská práva, předá oznámení údajnému porušiteli a učiní přiměřené kroky, aby údajného porušitele informoval o tom, že materiál odstranil nebo k němu znemožnil přístup. Poskytovatel služeb vyhoví jakémukoli platnému protioznámení, které mu bude předloženo podle zákona DMCA nebo jiných platných zákonů.

UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE VĚDOMÉ UVEDENÍ NEPRAVDIVÝCH ÚDAJŮ O TOM, ŽE MATERIÁL PORUŠUJE PRÁVA, MŮŽE BÝT PŘEDMĚTEM OBČANSKOPRÁVNÍCH POSTIHŮ, OBČANSKOPRÁVNÍHO SOUDNÍHO SPORU, A/NEBO TRESTNÍHO STÍHÁNÍ ZA KŘIVOU VÝPOVĚĎ.