Newell Brands Gebruiksvoorwaarden

EMEA-regio: v21.2 - sep 2021

OPMERKING: Deze informatie wordt uitsluitend verstrekt om de Dienstverlener te voorzien van Kennisgevingen van Vermeende Inbreuk onder de DMCA of andere toepasselijke wet(ten). Alle andere vragen zullen niet via dit proces of via het hierboven vermelde e-mailadres beantwoord worden. De informatie op deze bladzijde mag niet worden opgevat als juridisch advies.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT JE DE PAGINA'S OP DEZE WEBSITE RAADPLEEGT OF GEBRUIKT. Door het gebruik van of de toegang tot deze website geef je aan dat je kennis hebt genomen van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder uiteengezet worden en ermee akkoord gaat. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Newell Brands Inc. en zijn dochterondernemingen en filialen (collectief "Newell Brands," "wij," of "ons"). Als je niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, gebruik deze website dan niet. Newell Brands is vrij om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te herzien door deze bij te werken, en je gebruik na een dergelijke wijziging betekent dat je de gewijzigde voorwaarden aanvaardt. Lees deze gebruiksvoorwaarden regelmatig na voor wijzigingen. Vragen over deze website of de werking ervan moeten gesteld worden aan de contactpunten die aan het einde van deze gebruiksvoorwaarden vermeld worden.

In verband met het bekijken en gebruik van deze website mag je één kopie van het materiaal op deze website tijdelijk op één computer downloaden, enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tenzij elders op deze website specifiek anders vermeld, is herverdeling, herzending, heruitgave of commerciële exploitatie van de inhoud op deze website uitdrukkelijk verboden zonder de schriftelijke toestemming van Newell Brands en eventuele eigenaars van auteursrechten van wie wij een vergunning gekregen hebben. Verzoeken voor een dergelijke toestemming moeten worden gericht aan copyright@newellco.com of aan de hieronder vermelde contactpersoon. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk verleend worden, zijn voorbehouden. Het downloaden van informatie, inhoud of afbeeldingen van deze website draagt geen enkel recht of eigendom van dergelijke informatie, inhoud of afbeeldingen aan jou over, en dergelijke informatie, inhoud of afbeeldingen mogen uitsluitend in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden gebruikt worden. Je mag geen onderdeel van deze site of materiaal op deze site op een server of computer spiegelen of archiveren zonder de schriftelijke toestemming van Newell Brands.

Inhoud en hyperlinks

Voor zover de toepasselijke wetgeving het toelaat, kan deze website hyperlinks naar websites van derden bevatten, en die websites vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van die onafhankelijke derden, en het gebruik ervan is uitsluitend op je eigen risico. Newell Brands heeft geen controle over de inhoud of het beleid van dergelijke websites van derden, en wij zijn niet verantwoordelijk voor (en kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor) de inhoud, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van websites met een hyperlink naar deze website. Degenen die ervoor kiezen informatie van deze website te raadplegen (met inbegrip van informatie die via een hyperlink wordt verkregen) zijn als enigen verantwoordelijk voor de overeenstemming van die informatie met de toepasselijke wetgeving.

Gebruikersinhoud

Newell Brands hoort graag van zijn klanten, maar wij aanvaarden of overwegen geen creatieve ideeën, suggesties of andere materialen met betrekking tot producten, diensten of marketing, behalve in overeenstemming met de procedures voor het indienen van ideeën die elders op deze website vermeld worden. Stuur ons geen originele creatieve materialen als productideeën of suggesties, behalve in overeenstemming met dergelijke procedures. Alles wat je ons via deze website bekendmaakt of aanbiedt (“Berichten”), met inbegrip van e-mails naar Newell Brands of publicaties op interactieve delen van deze website, wordt beschouwd als en blijft eigendom van Newell Brands. Als je ons dergelijke berichten stuurt, doe je dat op een NIET-VERTROUWELIJKE BASIS en wij hebben geen enkele verplichting om dergelijke informatie geheim te houden, niet te gebruiken of om je te compenseren voor de ontvangst of het gebruik van dergelijke berichten. Newell Brands is vrij om, voor welk doel dan ook, berichten te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot de publicatie, ontwikkeling, productie en marketing van producten met behulp van dergelijke berichten. Door Mededelingen naar deze website of Newell Brands te uploaden of anderszins te verstrekken, verleen je Newell Brands, voor zover jij rechten behoudt, het onbeperkte, eeuwigdurende recht om dergelijke Mededelingen voor elk doel en in elk medium zonder vergoeding te hergebruiken, opnieuw te distribueren, te wijzigen en er afgeleide werken van te maken, en je garandeert dat van alle "morele rechten" op geüploade Mededelingen afstand is gedaan. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, door Mededelingen aan ons voor te leggen via deze website, via e-mail, of op een andere manier dan via de elders op deze website uiteengezette procedures, ontsla je Newell Brands hierbij van elke aansprakelijkheid onder eender welke wettelijke theorie in verband met het gebruik, de wijziging, de verkoop of de openbaarmaking van Mededelingen.

Interactieve zones en code van aanvaardbaar gedrag

Newell Brands filtert, censureert, bewerkt of reguleert gewoonlijk geen informatie en inhoud van derden op deze website, met inbegrip van dergelijke informatie in interactieve delen, en wij onderschrijven geen inhoud of zijn niet verantwoordelijk (en in geen geval aansprakelijk) voor de inhoud, de juistheid of de betrouwbaarheid van deze informatie en inhoud.

Bij deelname aan interactieve delen van deze website, verklaar je dat je het recht en de toestemming hebt om alle informatie en inhoud die je uploadt of publiceert te gebruiken en je gaat ermee akkoord om je aan volgende code van aanvaardbaar gedrag te houden:

  1. Je zal geen inbreukmakende, lasterlijke, obscene, pornografische, bedreigende, beledigende, illegale of anderszins ongepaste inhoud uploaden of anderszins verstrekken.

  2. Je zal geen virussen of schadelijke bestanddelen uploaden.

  3. Je zal de website niet gebruiken voor illegale doeleinden of om de rechten van een partij te schenden.

  4. Je zal geen inhoud uploaden of anderszins verstrekken met een commercieel oogmerk of trachten fondsen te werven of goederen en diensten aan te prijzen.

Newell Brands zal politieambtenaren helpen in hun onderzoek naar illegale activiteiten of schendingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Producten, Diensten en Software

Het downloaden van software van deze website geeft je geen recht op de software, met inbegrip van alle bestanden, gegevens en beelden op of in verband met de software. Jouw gebruik van dergelijke software moet in overeenstemming zijn met de licentieovereenkomst die bij de software geleverd wordt of bij het downloaden van dergelijke software gepresenteerd wordt. De software die op deze website beschikbaar is, is auteursrechtelijk beschermd door Newell Brands of zijn eigenaar. De software mag niet gekopieerd, herverdeeld of voor verdere distributie op een server geplaatst worden. Je mag de software niet verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren of op enige wijze nabouwen.

Een beschrijving van of verwijzing naar een product, dienst of publicatie op deze website (met inbegrip van beschrijvingen of verwijzingen via een hyperlink) impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Newell Brands van dat product, die dienst of die publicatie. Producten en software die via deze website aangeboden worden, zijn enkel beschermd door de eventuele schriftelijke licentie of garantie die in verband met een dergelijk product of software verstrekt worden.

Mededeling en procedure voor het indienen van claims inzake schending van het auteursrecht

Zie onze Procedure voor het melden van een schending van het auteursrecht.

Geen verklaringen of garanties

De pagina's op deze website kunnen technische onjuistheden, verouderde informatie en typfouten bevatten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wordt DEZE WEBSITE VERSTREKT "IN DE HUIDIGE STAAT". NEWELL BRANDS GEEFT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VERKOOPBAARHEID, OF GARANDEERT OP GEEN ENKELE MANIER DE KWALITEIT, GEGEVENSINHOUD, ARTISTIEKE WAARDE OF WETTIGHEID VAN DE INFORMATIE, INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE WORDEN OVERGEBRACHT, ONTVANGEN, GEKOCHT OF OP ANDERE WIJZE BESCHIKBAAR GEMAAKT OF VERKREGEN WORDEN BIJ WIJZE VAN DEZE WEBSITE. WIJ GARANDEREN NIET DAT DEZE WEBSITE VRIJ VAN FOUTEN IS OF DAT DEFECTEN HERSTELD WORDEN. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING STAAT DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES MOGELIJK NIET TOE, ZODAT BOVENVERMELDE UITSLUITING MOGELIJK NIET VOOR JOU GELDT.

Newell Brands geeft geen verklaringen of garanties dat deze website vrij is van defecten, virussen of andere schadelijke bestanddelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies die kan voortvloeien uit het hacken of infiltreren van deze website of de computersystemen van Newell Brands. ALLEEN JIJ BENT VERANTWOORDELIJK VOOR EEN ADEQUATE BESCHERMING EN BACK-UP VAN GEGEVENS EN/OF APPARATUUR DIE IN VERBAND MET DEZE WEBSITE WORDT GEBRUIKT EN JE STEMT ERMEE IN NEWELL BRANDS TE VRIJWAREN VAN, EN JE STEMT ERMEE IN ONS NIET TE VERVOLGEN VOOR ENIGE CLAIMS DIE GEBASEERD ZIJN OP HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, INCLUSIEF CLAIMS VOOR VERLOREN GEGEVENS, WERKVERTRAGINGEN OF GEDERFDE WINST ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN MATERIAAL OF INHOUD VAN DEZE WEBSITE.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL NEWELL BRANDS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING DIE HET GEVOLG IS VAN DE DISTRIBUTIE OF HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN, DE INHOUD OF HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING STAAT DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE MOGELIJK NIET TOE, ZODAT BOVENVERMELDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR JOU GELDT. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NEWELL BRANDS TEGENOVER JOU VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VAN ACTIE (HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT JE EVENTUEEL HEBT BETAALD VOOR TOEGANG TOT DEZE WEBSITE.

Rechtskeuze

Tenzij anders vermeld, worden het materiaal en de inhoud van deze website uitsluitend voorgesteld om producten en diensten in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie te promoten. Op deze website gepubliceerde informatie kan verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten die niet aangekondigd of beschikbaar zijn in jouw land of regio. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verklaren wij niet dat dergelijke informatie, producten, programma's of diensten waarnaar op deze website verwezen wordt, legaal, beschikbaar of geschikt zijn in jouw land of regio. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het land waar de domeinnaam waaronder deze website gehost wordt, geregistreerd is ("het Land"), zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten.

Rechtsgebied

Jij en Newell Brands stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het Land in verband met elke actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden of het onderwerp ervan. Jij en Newell Brands zien af van elk bezwaar gebaseerd op gebrek aan persoonlijke jurisdictie, verblijfplaats, onjuiste plaats van handeling of forum non convenient in een dergelijke actie.

Geschillen

LEES DIT GEDEELTE ZORGVULDIG, WANT HET VERPLICHT JE TOT ARBITRAGE BIJ GESCHILLEN EN BEPERKT DE MANIER WAAROP JE GENOEGDOENING KUNT KRIJGEN. Elk geschil of vordering met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, deze website, of producten of diensten die door of via deze website verkocht of gedistribueerd worden, zal door bindende arbitrage en niet voor de rechtbank beslecht worden, behalve dat je claims kunt indienen bij de rechtbank voor kleine vorderingen, als je vorderingen in aanmerking komen.

Handelsmerken en auteursrechten

Niets op deze website mag opgevat worden als een toekenning van een licentie onder een intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van rechten als het handelsmerk of auteursrecht van Newell Brands of een derde partij, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins. Alle handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Tenzij anders vermeld, is Newell Brands en/of zijn dochterondernemingen de eigenaar van alle handelsmerken en dienstmerken op deze website, al dan niet geregistreerd. Alle geregistreerde handelsmerken zijn geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika (of andere geldende jurisdicties).

Effecten en investeringen

Deze website en de informatie die erop staat of waarnaar verwezen wordt, vormen geen aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod voor de aan- of verkoop van effecten.

Deze website kan informatie en persberichten over en van Newell Brands bevatten. Hoewel de informatie die door ons opgesteld is, verondersteld wordt nauwkeurig te zijn sinds de datum waarop die opgesteld is, wijzen we alle verplichtingen af om dergelijke informatie bij te werken of om de juistheid van de informatie die door anderen opgesteld is, te controleren. Alle verklaringen op deze site die geen historische feiten zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot plannen, prognoses, doelstellingen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende veronderstellingen, zijn toekomstgerichte verklaringen zoals bepaald in de regels en voorschriften van de Securities Act van 1933, de Securities Exchange Act van 1934, en de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke verklaringen moeten binnen de ‘safe harbor’ voor toekomstgerichte informatie passen en zijn onderhevig aan materiële risicofactoren die hier al dan niet beschreven worden. Verklaringen of zinnen met woorden als "gelooft", "anticipeert", "plant", "kan", "hoopt", "zou kunnen", "zal", "verwacht", "schat", "voorspelt", "is ontworpen om", "met de bedoeling", "potentieel", en soortgelijke uitdrukkingen duiden gewoonlijk op toekomstgerichte verklaringen, maar als ze er niet zijn, betekent dat niet dat een verklaring niet toekomstgericht is. Alle toekomstgerichte verklaringen die hierin vervat zijn, houden risico's en onzekerheden in, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, algemene economische en valuta-omstandigheden, diverse omstandigheden die specifiek zijn voor de activiteiten en de bedrijfstak van Newell Brands, de marktvraag, concurrentiefactoren, aanbodbeperkingen, technologiefactoren, acties van de overheid en regelgevende instanties, het boekhoudbeleid van Newell Brands, toekomstige trends en andere risico's die gedetailleerd worden beschreven in de deponeringen van Newell Brands bij de Securities and Exchange Commission.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig, of om welke reden dan ook niet afdwingbaar beschouwd wordt, dan wordt die bepaling als scheidbaar van de overige gebruiksvoorwaarden beschouwd en doet deze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

Privacy

Ga naar ons Privacybeleid voor informatie over de verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie van deze website.

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst met betrekking tot het gebruik van deze website en krijgen voorrang op alle eerdere of gelijktijdige, tegenstrijdige of aanvullende berichten.

Elke ongeoorloofde toegang, wijziging of verandering van informatie of interferentie met de beschikbaarheid van of toegang tot deze website is strikt verboden. Newell Brands behoudt zich alle wettelijke rechten en rechtsmiddelen voor waarover het beschikt en deze disclaimer wordt op geen enkele manier beschouwd als een beperking of vrijstelling van andere rechten die Newell Brands kan hebben.

Specifieke delen of pagina's van deze website kunnen aanvullende of afwijkende voorwaarden bevatten met betrekking tot het gebruik van deze website. Bij een conflict tussen dergelijke voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden, krijgen de specifieke voorwaarden voorrang.

Tenzij anders aangegeven, is al het materiaal op deze site © 2021 Newell Brands Inc.

Materiaal op deze site kan onderhevig zijn aan één of meer Amerikaanse octrooien die onder licentie van Applied Interact LLC gebruikt worden: Nummers 5,128,752, 5,227,874, 5,249,044, 5,283,734, 5,508,731.

Alle rechten voorbehouden.

Contactinformatie:Vragen over deze voorwaarden kunnen worden gericht aan:
E-Business Team
Newell Brands Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
ebusiness@newellco.com

Vragen over onze producten moeten niet aan dit adres gericht worden en zullen niet beantwoord worden.

Procedure voor het melden van een schending van het auteursrecht

Newell Brands Inc. en de aan haar gelieerde bedrijven respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Als je van mening bent dat materiaal dat op deze website of via deze dienst toegankelijk is, inbreuk maakt op een of meer van jouw auteursrechtelijk beschermde werken, kun je de dienstverlener verzoeken het naar verluidt inbreukmakende materiaal te verwijderen door een kennisgeving van vermeende inbreuk ("Kennisgeving") te sturen naar onze aangewezen Copyright Agent overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act van 1998 ("DMCA") of andere toepasselijke wet(en).

De Kennisgeving moet worden ingediend bij de volgende Aangewezen Agent:

Dienstverlener(s): Newell Brands Inc.

Naam van de agent die aangewezen is om de Kennisgeving van een beweerde inbreuk te ontvangen: General Counsel Volledig adres van de aangewezen agent waarnaar de Kennisgeving moet worden verzonden: 6655 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328

Telefoonnummer van de Aangewezen Agent: (770) 418-7000

Faxnummer van de Aangewezen Agent: (770) 677-8000

E-mailadres van de Aangewezen Agent: copyright@newellco.com

Om doeltreffend te zijn, moet de Kennisgeving een schriftelijke mededeling zijn die het volgende bevat:

1. Een fysieke of elektronische handtekening van iemand die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat zogenaamd geschonden is; 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat zogenaamd geschonden is, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site door één kennisgeving gedekt worden, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site; 3. Identificatie van het materiaal dat zogenaamd geschonden is of het voorwerp van de schendende activiteit is en dat verwijderd moet worden of waartoe de toegang onmogelijk gemaakt moet worden, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; 4. Informatie die voor de dienstverlener redelijkerwijs voldoende is om contact met de klagende partij op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop met de klagende partij contact opgenomen kan worden; 5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet door de auteursrechthebbende eigenaar, zijn vertegenwoordiger of de wet toegestaan is; 6. Een verklaring dat de informatie in de melding juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat zogenaamd geschonden is.

Na ontvangst van een geldige Kennisgeving zal de Dienstverlener onmiddellijk het vermeende inbreukmakende materiaal verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk maken, zal hij de Kennisgeving doorsturen naar de vermeende overtreder en zal hij redelijke stappen ondernemen om de vermeende overtreder te laten weten dat hij het materiaal verwijderd heeft of de toegang ertoe onmogelijk gemaakt heeft. De Dienstverlener zal gehoor geven aan elke geldige tegenkennisgeving die bij hem ingediend wordt, zoals bepaald in de DMCA of andere toepasselijke wet(ten).

WIJ WAARSCHUWEN JE DAT HET BEWUST VERKEERD VOORSTELLEN DAT MATERIAAL INBREUK MAAKT, JE KAN ONDERWERPEN AAN CIVIELE STRAFFEN, CIVIELE RECHTSZAKEN, EN/OF STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING WEGENS MEINEED.