Regulamin korzystania Newell Brands

Region EMEA: wer. 21.2 – wrzesień 2021 r.

UWAGA: Informacja ta podawana jest wyłącznie w celu dostarczenia Usługodawcy Zawiadomień o domniemanym naruszeniu zgodnie z ustawą DMCA lub innymi obowiązującymi przepisami prawa. Odpowiedzi na żadne inne wnioski nie będą udzielane – ani za pośrednictwem tej procedury, ani za pośrednictwem powyższego adresu e-mail. Informacje podane w niniejszej witrynie internetowej nie powinny być rozumiane jako porada prawna.

PROSZĘ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ I KORZYSTANIEM Z NIEJ. Uzyskując dostęp do tej witryny lub korzystając z niej, użytkownik potwierdza znajomość poniższego regulaminu i wyraża na niego zgodę. Niniejsza witryna internetowa jest własnością firmy Newell Brands Inc. oraz jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych oraz jest przez nie obsługiwana (dalej zwane : „Newell Brands”, „my” lub „nasza firma”, „nasza spółka” itp.). W przypadku braku zgody na warunki niniejszego regulaminu należy zaprzestać korzystania z ej witryny internetowej. Spółka Newell Brands może modyfikować niniejszy regulamin w dowolnym momencie, aktualizując jego treść. Korzystanie przez użytkownika z witryny po wprowadzeniu wymienionych zmian oznacza zgodę na aktualny regulamin (zawierający zmiany w regulaminie). Należy regularnie sprawdzać regulamin pod katem zmian warunków regulaminu. Pytania dotyczące tej witryny internetowej lub jej działania należy kierować do punktów kontaktowych wskazanych na końcu niniejszego regulaminu.

Podczas przeglądania i korzystania z tej witryny internetowej użytkownik może tymczasowo pobrać jedną kopię materiałów opublikowanych na tej witrynie internetowej na jeden komputer, do użytku prywatnego (niekomercyjnego) Jeżeli w innym miejscu na tej witrynie internetowej nie określono inaczej, redystrybucja, retransmisja, ponowna publikacja oraz wykorzystywanie komercyjne treści tej witryny internetowej bez pisemnej zgody spółki Newell Brands oraz wszelkich właścicieli praw autorskich, od których uzyskaliśmy pozwolenia, są wyraźnie zakazane. Wnioski o takie pozwolenie należy kierować na adres copyright@newellco.com lub do osoby do kontaktu podanej poniżej. Wszelkie prawa nie wymienione w niniejszym dokumencie są zastrzeżone. Pobieranie wszelkich informacji, treści bądź obrazów z niniejszej witryny nie przenosi żadnych praw ani tytułu własności do tychże informacji, treści bądź obrazów na użytkownika. Wspomniane informacje, treści lub obrazy mogą być wykorzystywane jedynie zgodnie z niniejszym regulaminem. Nie wolno kopiować ani archiwizować żadnej części tej witryny, ani żadnych materiałów zawartych na tej witrynie, na jakimkolwiek serwerze bądź komputerze bez pisemnej zgody spółki Newell Brands.

Treść i hiperłącza

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa niniejsza witryna internetowa może zawierać hiperłącza do witryn podmiotów zewnętrznych. Wyłączną odpowiedzialność za te witryny ponoszą niezależne podmioty zewnętrzne, zatem użytkownik korzysta z nich wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Spółka Newell Brands nie ma kontroli nad treścią lub polityką witryn internetowych podmiotów zewnętrznych i nie jesteśmy odpowiedzialni (i w żadnych okolicznościach nie będziemy pociągnięci do odpowiedzialności) za treść, dokładność lub niezawodność jakichkolwiek stron internetowych, do których prowadzą hiperłącza z tej witryny internetowej. Osoby decydujące się na uzyskanie dostępu do informacji z tej witryny internetowej (w tym wszelkich informacji uzyskanych poprzez hiperłącza) są całkowicie odpowiedzialne za zgodność takich informacji z obowiązującymi przepisami prawa.

Treści użytkownika

Spółka Newell Brands chętnie poznaje opinie swoich klientów, ale nie akceptuje ani nie uwzględnia żadnych pomysłów twórczych, sugestii ani innych materiałów związanych z produktami, usługami lub marketingiem, które nie są zgodne z procedurami przesyłania pomysłów wyszczególnionymi w innym miejscu tej witryny internetowej. Prosimy zatem nie przesyłać nam żadnych oryginalnych materiałów twórczych, takich jak pomysły na produkty lub sugestie, w sposób niezgodny z naszymi procedurami. Treści, które użytkownik ujawni lub zaoferuje nam poprzez tę witrynę internetową (dalej: „komunikaty”), w tym wiadomości e-mail do spółki Newell Brands lub wpisy w interaktywnych obszarach tej witryny internetowej, zostaną uznane za własność spółki Newell Brands i pozostaną jej własnością. Gdy użytkownik przesyła nam takie komunikaty, dostarcza nam je W FORMIE NIEPOUFNEJ; nie będziemy mieli obowiązku utrzymywania takich informacji w tajemnicy, wstrzymywania się od wykorzystywania tych informacji ani przyznawania wynagrodzenia użytkownikowi za dostarczenie bądź wykorzystywanie tychże komunikatów. Spółka Newell Brands może swobodnie wykorzystywać w dowolnym celu wszelkie informacje z takiej niezaufanej komunikacji, w tym m.in. publikować, rozwijać, opracowywać i promować produkty z użyciem tych informacji Przesyłając lub w inny sposób przekazując jakiekolwiek informacje na niniejszą witrynę internetową lub do spółki Newell Brands, użytkownik niniejszym udziela spółce Newell Brands, (w zakresie, w jakim użytkownik posiada jakiekolwiek prawa), nieograniczonego, wieczystego prawa do ponownego wykorzystywania, redystrybucji, modyfikacji i tworzenia prac pochodnych z dostarczonych informacji/materiałów w dowolnym celu i w jakimkolwiek medium bez prawa do wynagrodzenia; ponadto użytkownik automatycznie akceptuje, zrzeczenie się wszelkich „osobistych praw autorskich” do przesłanych informacji/materiałów. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, dostarczając informacje poprzez tę witrynę internetową, pocztą elektroniczną lub w jakikolwiek sposób inny, niż za pomocą procedur wskazanych w innym miejscu tej witryny internetowej, użytkownik niniejszym ZWALNIA spółkę Newell Brands z jakiekolwiek odpowiedzialności wynikającej z innej podstawy prawnej w związku z wykorzystaniem, modyfikowaniem, sprzedażą lub ujawnieniem jakichkolwiek informacji i materiałów.

Obszary interaktywne oraz Kodeks akceptowanego postępowania

Spółka Newell Brands w normalnych okolicznościach nie filtruje, nie cenzuruje, nie edytuje ani nie reguluje informacji i treści dostarczanych przez podmioty zewnętrzne na tę witrynę internetową, w tym żadnych informacji przekazywanych w obszarach interaktywnych; nie popieramy ani nie jesteśmy odpowiedzialni (i w żadnych okolicznościach nie zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności) za treść, dokładność lub niezawodność takich informacji i treści.

Korzystając z interaktywnych obszarów tej witryny internetowej, użytkownik potwierdza, że ma odpowiednie prawo i upoważnienie do wykorzystywania wszelkich informacji bądź treści, które przesyła lub publikuje, i zgadza się na przestrzeganie następującego kodeksu akceptowalnego postępowania:

  1. Użytkownik nie będzie zamieszczał ani w inny sposób przekazywał treści naruszających prawo, zniesławiających, wulgarnych, pornograficznych, zawierających groźby, obraźliwych, nielegalnych lub w inny sposób niewłaściwych.

  2. Użytkownik nie będzie przesyłał wirusów ani szkodliwych komponentów.

  3. Użytkownik nie będzie wykorzystywał witryny do nielegalnych celów ani do naruszenia praw żadnej strony.

  4. Użytkownik nie będzie zamieszczał ani w inny sposób przekazywał treści o charakterze komercyjnym, nie będzie próbował uzyskać środków pieniężnych ani nie będzie reklamował towarów i usług.

Spółka Newell Brands będzie współpracować z organami ścigania prowadzącymi dochodzenia w sprawie nielegalnych działań bądź naruszeń niniejszego regulaminu.

Produkty, usługi i oprogramowanie

Pobieranie oprogramowania z tej witryny nie daje użytkownikowi tytułu własności do tego oprogramowania, w tym do żadnych plików, danych i obrazów zawartych lub powiązanych z oprogramowaniem. Wykorzystywanie przez użytkownika takiego oprogramowania będzie odbywać się zgodnie z umową licencyjną zawartą w oprogramowaniu lub przedstawioną po pobraniu takiego oprogramowania. Prawa autorskie do oprogramowania dostępnego w niniejszej witrynie posiada spółka Newell Brands lub jego właściciel. Oprogramowania nie wolno kopiować, ponownie dystrybuować ani umieszczać na żadnym serwerze do dalszej dystrybucji. Nie wolno sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać ani stosować inżynierii wstecznej wobec oprogramowania.

Opisy lub odniesienia do produktu, usługi bądź publikacji na tej witrynie internetowej (w tym wszelkie opisy bądź odniesienia poprzez hiperłącza) nie oznaczają aprobaty spółki Newell Brands dla tego produktu, usługi bądź publikacji. Produkty i usługi oferowane przez tę witrynę internetową będą, w niektórych przypadkach, gwarantowane pisemną licencją lub gwarancją przekazywaną wraz z produktem bądź oprogramowaniem.

Powiadomienia oraz procedura składania roszczeń o naruszenie prawa autorskiego

Zob. naszą Procedurę składania roszczeń w zakresie naruszeń prawa autorskiego.

Brak oświadczeń i gwarancji

Strony w tej witrynie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne, nieaktualne informacje oraz błędy typograficzne. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa TA WITRYNA INTERNETOWA JEST DOSTARCZANA „W STANIE, W JAKIM JEST”. SPÓŁKA NEWELL BRANDS NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI (WYRAŹNEJ ANI DOMNIEMANEJ), W TYM MIĘDZY INNYMI: GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WARTOŚCI RYNKOWEJ, ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE GWARANTUJE JAKOŚCI, TREŚCI DANYCH, WARTOŚCI ARTYSTYCZNEJ I LEGALNOŚCI INFORMACJI, TREŚCI, TOWARÓW LUB USŁUG, KTÓRE SĄ PRZENOSZONE, OTRZYMYWANE, KUPOWANE LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANE, LUB OTRZYMYWANE ZA POMOCĄ TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. NIE GWARANTUJEMY, ŻE WITRYNA NIE ZAWIERA BŁĘDÓW ORAZ ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE DOMNIEMANYCH GWARANCJI, TAK WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE UŻYTKOWNIKA NIE DOTYCZYĆ.

Spółka Newell Brands nie gwarantuje, że ta witryna internetowa nie posiada usterek, wirusów ani innych szkodliwych komponentów. Nie odpowiadamy zażadne szkody lub straty, które mogą być spowodowane atakiem hakerów lub przejęciem kontroli nad tą witryną internetową lub systemami komputerowymi spółki Newell Brands. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NALEŻYTĄ OCHRONĘ I TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH DANYCH LUB SPRZĘTU, NA KTÓRYM PRZEGLĄDA TĘ WITRYNĘ INTERNETOWĄ; UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE NIE POCIĄGNIE SPÓŁKI NEWELL BRANDS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE WYTOCZY NAM PROCESU O JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA W OPARCIU O NASTĘPSTWA Z KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, W TYM ROSZCZENIA O UTRATĘ DANYCH, OPÓŹNIENIA PRACY LUB UTRACENIE DOCHODÓW Z POWODU KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW BĄDŹ TREŚCI TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ.

Ograniczenia odpowiedzialności

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, SPÓŁKA NEWELL BRANDS NIE PONIESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE, LUB UTRACONE DOCHODY SPOWODOWANE DYSTRYBUCJĄ, KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z TREŚCI LUB MATERIAŁÓW WITRYNY INTERNETOWEJ, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO NAS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZANIE BĄDŹ WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WYNIKOWE, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE UŻYTKOWNIKA NIE DOTYCZYĆ. W ŻADNYM PRZYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI NEWELL BRANDS WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PODSTAW POWÓDZTWA (Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ BĄDŹ INNEJ) NIE PRZEKROCZY EWENTUALNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA UZYSKANIE DOSTĘPU DO TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ.

Prawo właściwe

Jeśli nie określono inaczej, materiały i treści tej witryny internetowej są prezentowane wyłącznie w celu promocji produktów i usług w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej. Informacje publikowane na tej witrynie internetowej mogą zawierać odniesienia do produktów, programów i usług, które nie są reklamowane ani dostępne w kraju lub regionie użytkownika. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa nie oświadczamy, że takie informacje, produkty, programy bądź usługi wzmiankowane na tej witrynie internetowej są legalne, dostępne bądź odpowiednie w kraju lub regionie użytkownika. Niniejszy regulamin korzystania podlega przepisom prawa obowiązującym w kraju, w którym zarejestrowana została nazwa domeny, pod którą hostowana jest ta witryna internetowa (dalej zwanym „Krajem”) i zgodnie z nimi będzie interpretowany, bez uwzględnienia zawartych w nich norm kolizyjnych.

Jurysdykcja

W przypadku jakichkolwiek powództw związanych z niniejszym regulaminem korzystania lub jego treścią Użytkownik oraz spółka Newell Brands nieodwołalnie zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów zlokalizowanych w Kraju. Użytkownik oraz spółka Newell Brands zrzekają się praw do sprzeciwu w oparciu o brak osobistej jurysdykcji, miejsce zamieszkania, brak właściwości miejscowej lub zasadę „forum non conveniens” we wszelkich takich powództwach.

Spory

UŻYTKOWNIK POWINIEN UWAŻNE PRZECZYTAĆ TEN PUNKT, PONIEWAŻ DOTYCZY ON OBOWIĄZKU CIĄŻĄCEGO NA UŻYTKOWNIKU, ABY ROZSTRZYGAŁ ON SPORY W DRODZE ARBITRAŻU, A TAKŻE OGRANICZENIA SPOSOBU, W JAKI UŻYTKOWNIK MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ. Wszelkie spory lub roszczenia związane w jakikolwiek sposób z niniejszym Regulaminem korzystania, niniejszą witryną internetową lub dowolnymi produktami bądź usługami sprzedawanymi albo dystrybuowanymi przez niniejszą witrynę internetową lub za jej pośrednictwem będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu, a nie w sądzie, chyba że dany przypadek dochodzenia roszczeń będzie kwalifikować się do sądu ds. drobnych roszczeń.

Znaki handlowe i prawa autorskie

Żaden element tej witryny internetowej nie będzie rozumiany jako przekazanie jakiejkolwiek licencji w ramach jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, w tym jakiegokolwiek prawa do znaku handlowego lub prawa autorskiego należącego do spółki Newell Brands lub podmiotu zewnętrznego poprzez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób. Wszystkie znaki i nazwy handlowe są własnością poszczególnych właścicieli.

Jeśli nie wskazano inaczej, spółka Newell Brands lub jej spółki zależne jest właścicielem wszystkich znaków handlowych oraz znaków usługowych na tej witrynie internetowej, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy też nie. Wszystkie zarejestrowane znaki handlowe są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki (lub innych stosowanych jurysdykcjach).

Papiery wartościowe i inwestycje

Niniejsza witryna internetowa oraz informacje w niej zawarte lub wzmiankowane nie stanowią oferty ani zaproszenia do składania ofert zakup lub sprzedaży papierów wartościowych.

Niniejsza witryna internetowa może zawierać informacje oraz komunikaty prasowe opracowywane przez spółkę Newell Brands i dotyczące spółki Newell Brands. Choć informacje przekazywane przez nas są prawidłowe w dniu ich opracowania, zrzekamy się jakiegokolwiek obowiązku uaktualniania tychże informacji lub weryfikacji dokładności informacji przygotowanych przez inne podmioty. Wszelkie stwierdzenia w niniejszej witrynie, które nie są faktami historycznymi, w tym m.in. plany, prognozy, cele, strategie, przyszłe wydarzenia lub wyniki oraz wynikające z nich założenia, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości, zgodnie z zasadami i przepisami Ustawy o papierach wartościowych (Securities Act) z 1933 roku, ustawy o obrocie papierami wartościowymi (Securities Exchange Act) z 1934 roku oraz ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 roku. Stwierdzenia takie powinny być traktowane jako stwierdzenia dotyczące przyszłości i podlegają czynnikom ryzyka, które mogą być określone w niniejszym regulaminie. Stwierdzenia lub frazy stosujące słowa takie jak „uważa”, „przewiduje”, „planuje”, „może”, „ma nadzieję”, „jest w stanie”, „dokona”, „oczekuje”, „ocenia”, „prognozuje”, „ma za zadanie”, „z zamiarem”, „potencjalnie” oraz podobne zwroty zwyczajowo wskazują na stwierdzenia dotyczące przyszłości; niemniej jednak ich brak nie oznacza, że stwierdzenie nie dotyczy przyszłości. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie obejmują ryzyko i niepewność związane z m.in. ogólną sytuacją gospodarczą i walutową, różnymi uwarunkowaniami działalności spółki Newell Brands oraz branży, popytem rynkowym, konkurencją, ograniczeniami podaży, czynnikami technologicznymi, działaniami rządowymi i regulacyjnymi, politykami księgowymi spółki Newell Brands, przyszłymi trendami oraz innymi rodzajami ryzyka, które szczegółowo określono w dokumentacji spółki Newell Brands przedłożonej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Rozdzielność

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu korzystania uzna się za bezprawne, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania z jakiegokolwiek powodu, wówczas postanowienie to zostanie uznane za rozdzielne od pozostałych postanowień regulaminu korzystania i nie będzie wpływać na ważność i możliwość egzekwowania jakichkolwiek pozostałych postanowień.

Prywatność

Aby poznać sposoby gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych z tej witryny internetowej należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

Ogólne

Niniejszy regulamin korzystania określa ogólne zasady korzystania z niniejszej witryny internetowej i zastępuje wszelkie poprzednie lub równoczesne, sprzeczne lub dodatkowe komunikaty.

Jakikolwiek nieuprawniony dostęp do tej witryny internetowej, jej modyfikacja lub zmiana jakichkolwiek informacji na niej zawartych oraz jakakolwiek ingerencja w dostępność lub dostęp do tej witryny internetowej są surowo zabronione. Spółka Newell Brands zastrzega wszelkie dostępne sobie prawa i środki prawne; niniejsze wyłączenie odpowiedzialności w żaden sposób nie będzie stanowiło ograniczenia ani zrzeczenia się żadnych innych praw, które mogą przysługiwać spółce Newell Brands.

Określone obszary lub strony tej witryny internetowej mogą zawierać dodatkowe lub inne warunki korzystania z witryny. W przypadku rozbieżności między takimi warunkami a niniejszym regulaminem korzystania, nadrzędne będą te konkretne, dodatkowe warunki.

Jeśli nie określono inaczej, prawa autorskie do wszystkich materiałów na tej witrynie internetowej należą do spółki Newell Brands Inc. © 2021.

Materiały zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej mogą podlegać przynajmniej jednemu patentowi amerykańskiemu stosowanemu na licencji uzyskanej od spółki Applied Interact LLC: patenty o numerach 5,128,752, 5,227,874, 5,249,044, 5,283,734, 5,508,731.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane kontaktowe:

Pytania na temat niniejszego regulaminu należy kierować do:

Zespół ds. e-biznesuNewell Brands Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, Georgia 30328, USA
ebusiness@newellco.com

Nie należy kierować zapytań o nasze produkty na ten adres – odpowiedzi nie będą udzielane.

Procedura składania roszczeń w zakresie naruszeń prawa autorskiego

Spółka Newell Brands Inc. i jej spółki stowarzyszone szanują własność intelektualną innych. Jeśli użytkownik uważa, że materiał dostępny w tej witrynie internetowej lub za pośrednictwem niniejszej usługi narusza przynajmniej jeden z jego utworów chronionych prawem autorskim, może zażądać od Usługodawcy usunięcia materiału rzekomo naruszającego jego prawa, dostarczając Zawiadomienie o domniemanym naruszeniu praw („Zawiadomienie”) do wyznaczonego przez nas przedstawiciela ds. praw autorskich, zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) z 1998 r.

Zawiadomienie musi trafić do podanego poniżej Wyznaczonego przedstawiciela:

Usługodawca: Newell Brands Inc.

Nazwisko naszego Wyznaczonego przedstawiciela, który odbierze Zawiadomienie o domniemanym naruszeniu: Radca prawny Pełny adres Wyznaczonego przedstawiciela, do którego należy wysłać Zawiadomienie: 6655 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, USA

Numer telefonu Wyznaczonego przedstawiciela: (770) 418-7000

Numer faksu Wyznaczonego przedstawiciela: (770) 677-8000

Adres e-mail Wyznaczonego przedstawiciela: copyright@newellco.com

Aby było skuteczne, Zawiadomienie musi mieć formę pisemną i zawierać poniższe:

1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo naruszono. 2. Wskazanie utworu podlegającego prawu autorskiemu, wobec którego zostało złożone roszczenie dotyczące naruszenia prawa autorskiego, lub, jeśli jedno powiadomienie dotyczy wielu utworów podlegających prawu autorskiemu w pojedynczej witrynie internetowej, szczegółowa lista tychże utworów w witrynie. 3. Wskazanie materiału, który według roszczenia narusza lub jest podmiotem działań naruszających i który ma być usunięty lub dostęp do którego ma być wstrzymany, a także wystarczające informacje, aby dostawca usług mógł zlokalizować tenże materiał. 4. Informacje wystarczające, aby dostawca usług mógł skontaktować się ze stroną składającą skargę, takie jak: adres, numer telefonu i, jeśli możliwe, adres poczty elektronicznej, pod którym można się kontaktować ze skarżącym. 5. Oświadczenie, że strona składająca skargę uważa w dobrej wierze, że wykorzystanie materiałów w sposób zawarty w skardze nie jest upoważnione przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela bądź prawo. 6. Oświadczenie, że informacje w powiadomieniu są dokładne oraz że pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań strona składająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Po otrzymaniu ważnego Zawiadomienia Usługodawca niezwłocznie usunie materiały stanowiące domniemane naruszenie lub uniemożliwi uzyskanie dostępu do nich, przekaże Zawiadomienie domniemanemu sprawcy naruszenia i podejmie uzasadnione czynności w celu powiadomienia domniemanego sprawcy naruszenia o usunięciu tych materiałów lub uniemożliwieniu uzyskania dostępu do nich. Usługodawca będzie stosował się każdorazowo do uzasadnionego kontrzawiadomienia przekazanego mu zgodnie z ustawą DMCA lub innymi obowiązującymi przepisami prawa.

OSTRZEGAMY, ŻE ŚWIADOME PODAWANIE NIEPRAWDY O TYM, ŻE MATERIAŁ STANOWI NARUSZENIE, MOŻE SKUTKOWAĆ KARAMI PRZEWIDZIANYMI W PRAWIE CYWILNYM, A TAKŻE PROCESEM CYWILNYM LUB POSTĘPOWANIEM KARNYM W ZWIĄZKU Z KRZYWOPRZYSIĘSTWEM.