Newell Brands användningsvillkor

EMEA Region: v21.2 – sep 2021

OBS! Denna information tillhandahålls uteslutande för att förse tjänsteleverantören med anmälningar om påstådda intrång enligt DMCA eller andra tillämpliga lagar. Inga andra förfrågningar kommer att besvaras via detta förfarande eller via den e-postadress som anges ovan. Informationen på denna sida ska inte tolkas som juridisk rådgivning.

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER ELLER ÖPPNAR NÅGRA SIDOR PÅ DENNA WEBBPLATS. Genom att använda eller öppna denna webbplats uttrycker du ditt godkännande och samtycker till de användarvillkoren som anges nedan. Denna webbplats ägs och drivs av Newell Brands Inc. och dess dotter- och partnerbolag (kollektivt kallade ”Newell Brands”, ”vi”, eller ”oss”). Om du inte godkänner dessa användarvillkor ska du inte använda denna webbplats. Newell Brands har tillstånd att ändra dessa användarvillkor när som helst genom att uppdatera denna information och din användning efter en sådan ändring uttrycker ditt samtycke till de ändrade villkoren. Kontrollera dessa användarvillkor regelbundet för ändringar. Frågor gällande denna webbplats eller dess drift ska skickas till kontakterna som anges i slutet av dessa användarvillkor.

Genom att se och använda denna webbplats får du tillstånd att tillfälligt ladda ned en kopia av materialen på denna webbplats till en enskild dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Om inget annat anges på andra ställen på denna webbplats är omdistribution, återutsändning, ompublicering eller kommersiellt nyttjande av denna webbplats uttryckligen förbjudet utan skriftligt tillstånd från Newell Brands och eventuella upphovsrättsägare som vi har erhållit en licens från. Begäran om sådant tillstånd ska skickas till copyright@newellco.com eller till den kontakt som anges nedan. Alla rättigheter som inte anges uttryckligen i detta dokument förbehålles. Nedladdning av information, innehåll eller bilder från webbplatsen överför inte någon äganderätt för informationen, innehållet eller bilderna till dig och informationen, innehållet och bilderna får endast användas enligt dessa användningsvillkor. Du får inte kopiera eller arkivera någon del av webbplatsen eller materialet som webbplatsen innehåller på en server eller dator utan skriftligt tillstånd från Newell Brands.

Innehåll och hyperlänkar

I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag kan denna webbplats innehålla hyperlänkar till webbplatser från tredje part, och ansvaret för dessa webbplatser åligger enbart för dessa oberoende tredje parter, och användningen av dem sker uteslutande på egen risk. Newell Brands har ingen kontroll över innehållet eller policyn på sådana webbplatser från tredje part, och vi är inte ansvariga för (och kan under inga omständigheter hållas ansvariga för) innehållet, riktigheten eller tillförlitligheten på webbplatser som är hyperlänkade till denna webbplats. De som väljer att ta del av information från denna webbplats (inklusive information som erhålls via en hyperlänk) är ensamma ansvariga för att sådan information är förenlig med tillämplig lag.

Användarinnehåll

Newell Brands vill gärna höra från sina kunder, men vi accepterar eller beaktar inga kreativa idéer, förslag eller annat material som rör produkter, tjänster eller marknadsföring annat än i enlighet med de förfaranden som beskrivs för inlämning av idéer på andra ställen på den här webbplatsen. Skicka inte några originella kreativa material som produktidéer eller förslag förutom i enlighet med sådana procedurer. Allt du avslöjar eller erbjuder oss via denna webbplats ("kommunikation"), inklusive e-post till Newell Brands eller inlägg på interaktiva delar av denna webbplats, ska anses vara och förbli Newell Brands egendom. Om du skickar sådana information till oss, skickas dessa på ICKE-KONFIDENTIELL grund och vi har ingen skyldighet att hålla sådan information hemlig, att avstå från att använda sådan information, eller att kompensera dig för mottagning eller användning av sådana kommunikationer. Newell Brands får fritt använda kommunikationer i vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till att publicera eller utveckla, tillverka och marknadsföra produkter med hjälp av sådana kommunikationer. Genom att ladda upp eller på annat sätt tillhandahålla meddelanden till denna webbplats eller Newell Brands ger du härmed Newell Brands, i den mån du behåller några rättigheter, den obegränsade, eviga rätten att återanvända, omfördela, ändra och skapa avledda verk från sådana meddelanden i vilket syfte som helst och i vilket medium som helst utan ersättning, och du garanterar att man har avstått från alla "moraliska rättigheter" i uppladdade meddelanden. I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, genom att skicka meddelanden till oss via denna webbplats, via e-post eller på annat sätt än genom de förfaranden som beskrivs på andra ställen på denna webbplats, frigör du härmed Newell Brands från allt ansvar enligt någon juridisk teori i samband med användning, ändring, försäljning eller avslöjande av meddelanden.

Interaktiva områden och kod för godtagbart beteende

Newell Brands filtrerar, censurerar, redigerar eller reglerar normalt inte information och innehåll som tillhandahålls av tredje part på denna webbplats, inklusive sådan information som tillhandahålls i interaktiva områden, och vi varken godkänner eller är ansvariga för (och ska under inga omständigheter vara ansvariga för) innehållet, riktigheten eller tillförlitligheten i sådan information och sådant innehåll.

När du deltar i interaktiva delar av denna webbplats, intygar du att du har rättigheten och behörigheten att använda all information eller allt innehåll som du laddar upp eller skickar in och du samtycker till att följa följande uppförandekod:

  1. Du får inte ladda upp eller på annat sätt tillhandahålla kränkande, ärekränkande, obscent, pornografiskt, hotfullt, smädande, olagligt eller på annat sätt olämpligt innehåll.

  2. Du får inte ladda upp virus eller skadligt innehåll.

  3. Du får inte använda webbplatsen för att främja något rättsligt syfte eller för att kränka någon parts rättigheter.

  4. Du får inte ladda upp eller på annat sätt tillhandahålla innehåll i ett kommersiellt syfte eller försöka samla in pengar eller göra reklam för varor och tjänster.

Newell Brands kommer att hjälpa brottsbekämpande myndigheter som undersöker olagliga aktiviteter eller brott mot dessa användningsvillkor.

Produkter, tjänster och programvara

Nedladdning av programvara från denna webbplats ger dig inte äganderätt till sådan programvara. Det gäller även för alla filer och bilder och all data som är en del av eller som associeras till programvaran. Din användning av sådan programvara får endast ske enligt licensavtalet som medföljer programvaran eller presenteras när programvaran laddas ned. Upphovsrätten till programvaran på denna webbplats ägs av Newell Brands eller dess ägare. Programvaran får inte kopieras, omdistribueras eller placeras på en server för vidare distribution. Du får inte sälja, modifiera, dekompilera, demontera eller på annat sätt utföra bakåtkompilering på programvaran.

En beskrivning eller referens till en produkt, tjänst eller publikation på denna webbplats (inklusive alla beskrivningar eller referenser via hyperlänk) innebär inte att Newell Brands godkänner produkten, tjänsten eller publikationen. Produkter och programvaror som erbjuds genom denna webbplats ska garanteras, om alls, genom den skriftliga licensen eller garantin som lämnas över i samband med en sådan produkt eller programvara.

Meddelande och förfarande för att göra anspråk på intrång i upphovsrätten

Se vårt förfarande för anmälningar om upphovsrättsintrång.

Inga utfästelser eller garantier

Sidorna på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter, föråldrad information och typografiska fel. I den mån som tillåts av gällande lagar, TILLHANDAHÅLLS DENNA WEBBPLATS ”I BEFINTLIGT SKICK.” NEWELL BRANDS LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER SÄLJBARHET, OCH GARANTERAR INTE HELLER PÅ NÅGOT SÄTT KVALITETEN, DATAINNEHÅLLET, DET KONSTNÄRLIGA VÄRDET ELLER LAGLIGHETEN AV INFORMATION, INNEHÅLL, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM ÖVERFÖRS, TAS EMOT, KÖPS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRS TILLGÄNGLIGA ELLER ERHÅLLS VIA DENNA WEBBPLATS. VI GARANTERAR INTE ATT DENNA WEBBPLATS ÄR FELFRI ELLER ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS. GÄLLANDE LAGAR KANSKE INTE TILLÅTER UTESLUTANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, DÄRFÖR KANSKE UTESLUTANDET OVAN INTE GÄLLER FÖR DIG.

Newell Brands gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för att denna webbplats är fri från defekter, virus eller andra skadliga komponenter. Vi ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av hacking eller infiltrering av denna webbplats eller Newell Brands datorsystem. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ADEKVAT SKYDD OCH SÄKERHETSKOPIERING AV DATA OCH/ELLER UTRUSTNING SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED DENNA WEBBPLATS OCH DU SAMTYCKER TILL ATT HÅLLA NEWELL BRANDS SKADESLÖS FRÅN, OCH DU FÖRBINDER DIG ATT INTE STÄMMA OSS FÖR, EVENTUELLA ANSPRÅK SOM GRUNDAR SIG PÅ ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE ANSPRÅK FÖR FÖRLORAD DATA, ARBETSFÖRDRÖJNINGAR ELLER UTEBLIVEN VINST TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV MATERIAL ELLER INNEHÅLL FRÅN DENNA WEBBPLATS.

Ansvarsbegränsningar

I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA NEWELL BRANDS UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET, HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SÄRSKILDA SKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER UTEBLIVEN VINST SOM ÄR ETT RESULTAT AV DISTRIBUTIONEN ELLER ANVÄNDNINGEN AV, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, INNEHÅLLET ELLER MATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS, ÄVEN OM VI HAR BLIVIT INFORMERADE OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. GÄLLANDE LAG KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDET AV ANSVARSSKYLDIGHET ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, DÄRFÖR KANSKE BEGRÄNSNINGEN OVAN INTE GÄLLER FÖR DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NEWELL BRANDS TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ORSAKER TILL ÅTGÄRDER (VARE SIG I KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER PÅ ANNAT SÄTT) ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALAT, OM NÅGOT, FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL DENNA WEBBPLATS.

Tillämplig lag

Om inget annat anges presenteras material och innehåll på denna webbplats endast för att marknadsföra produkter och tjänster i Storbritannien eller Europeiska unionen. Information som publiceras på denna webbplats kan innehålla referenser till produkter, program och tjänster som inte har annonserats eller är tillgängliga i ditt land eller din region. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, gör vi inga utfästelser om att sådan information, produkter, program eller tjänster som refereras till på denna webbplats är lagliga, tillgängliga eller lämpliga i ditt land eller din region. Dessa användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i det land där det domännamn som denna webbplats är värd för är registrerat ("landet"), utan att några principer om lagkonflikter tillämpas.

Jurisdiktion

Du och Newell Brands samtycker oåterkalleligen till att domstolarna i landet har exklusiv jurisdiktion i samband med alla åtgärder som uppstår till följd av eller är relaterade till dessa användarvillkor eller deras innehåll. Du och Newell Brands avstår från alla invändningar som grundar sig på bristande personlig jurisdiktion, hemvist, olämplig plats eller olämpligt forum i en sådan åtgärd.

Tvister

LÄS DET HÄR AVSNITTET NOGGRANT EFTERSOM DET KRÄVER ATT DU SKA LÖSA TVISTER GENOM SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH BEGRÄNSAR DET SÄTT PÅ VILKET DU KAN SÖKA UPPRÄTTELSE. Alla tvister eller anspråk som på något sätt är relaterade till användarvillkoren, denna webbplats eller produkter eller tjänster som säljs eller distribueras av eller via denna webbplats kommer att lösas genom bindande skiljedomsförfarande, snarare än i domstol, med undantag för att du kan göra anspråk i en domstol för små anspråk om dina anspråk är kvalificerade.

Varumärken och upphovsrätt

Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att det ger någon licens enligt någon immateriell rättighet, inklusive någon rättighet i form av varumärke eller upphovsrätt, som tillhör Newell Brands eller någon tredje part, vare sig det sker genom estoppel, underförstått eller på annat sätt. Alla varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Om inget annat anges är Newell Brands och/eller dess dotterbolag ägare till alla varumärken och servicemärken på denna webbplats, oavsett om de är registrerade eller inte. Alla registrerade varumärken är registrerade i USA (eller andra lämpliga jurisdiktioner).

Värdepapper och investering

Denna webbplats och informationen som den innehåller eller hänvisar till utgör inte ett erbjudande eller en värvning för ett erbjudande att köpa eller sälja några värdepapper.

Denna webbplats kan innehålla information och pressmeddelanden om och av Newell Brands. Samtidigt som vi tror att information som vi har sammanställt är korrekt när den publiceras, friskriver vi oss från någon plikt eller något krav att uppdatera sådan information eller för att bekräfta korrektheten av information som sammanställts av andra. Alla uttalanden på denna webbplats som inte är historiska fakta, inklusive men inte begränsat till planer, prognoser, målsättningar, mål, strategier, framtida händelser eller resultat och underliggande antaganden, är framåtblickande uttalanden enligt reglerna och bestämmelserna i Securities Act från 1933, Securities Exchange Act från 1934 och Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Sådana uttalanden är avsedda att passa in i "safe harbor" för framtidsinriktad information och är föremål för väsentliga riskfaktorer som kan eller inte kan avslöjas här. Uttalanden eller fraser med ord som "tror", "förutser", "planerar", "kan", "hoppas", "kan", "kommer", "förväntar sig", "uppskattar", "förutspår", "är utformade för att", "med avsikt", "potentiell" och liknande uttryck indikerar vanligen framåtblickande uttalanden, men om sådana ord inte förekommer betyder det inte att uttalandet inte är framåtblickande. Alla framåtblickande uttryck på denna webbplats innebär risker och ovisshet som inkluderar, men inte är begränsade till, allmänna ekonomiska tillstånd och valutatillstånd, olika villkor som gäller specifikt för Newell Brands verksamhet och industri, efterfrågan på marknaden, konkurrensfaktorer, leveransbegränsningar, teknikfaktorer, åtgärder från regering och lagstiftning, Newell Brands revisionspolicy, framtida trender och andra risker som beskrivs i detalj i Newell Brands dokument som inlämnas till Securities and Exchange Commission.

Avskiljbarhet

Om någon del av dessa användningsvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning ogenomförbar, ska denna del anses kunna avskiljas från resten av användningsvillkoren utan att det påverkar giltigheten och genomförbarheten av alla kvarvarande villkor.

Integritet

Se vår integritetspolicy för information gällande insamling och användning av personuppgifter från denna webbplats.

Allmänt

Dessa användarvillkor representerar hela avtalet gällande användning av webbplatsen och råder över alla tidigare eller samtidiga, motstridiga eller ytterligare kommunikationer.

All icke-auktoriserad åtkomst, modifikation eller ändring av information eller ingripanden som påverkar webbplatsens tillgänglighet eller åtkomst till webbplatsen är strängt förbjuden. Newell Brands förbehåller sig alla lagliga rättigheter och rättsmedel och denna ansvarsfriskrivning ska inte på något sätt betraktas som en begränsning av eller ett avstående från andra rättigheter som Newell Brands kan ha.

Specifika områden eller sidor på denna webbplats kan innehålla ytterligare eller annorlunda villkor gällande användning av webbplatsen. Om en konflikt uppstår mellan sådana villkor och dessa användningsvillkor, ska de specifika villkoren användas i första hand.

Om inget annat anges är allt material på denna webbplats © 2021 Newell Brands Inc.

Material på denna webbplats kan vara föremål för ett eller flera amerikanska patent som används under licens från Applied Interact LLC: Nummer 5,128,752, 5,227,874, 5,249,044, 5,283,734, 5,508,731.

Med ensamrätt.

Kontaktinformation:

Frågor om dessa villkor kan ställas till:

E-Business TeamNewell Brands Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328, USA
ebusiness@newellco.com

Frågor om våra produkter ska inte ställas till denna adress och kommer inte att besvaras.

Förfarande för anmälningar om upphovsrättsintrång

Newell Brands Inc. och dess dotterbolag respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att material som är tillgängligt på denna webbplats eller via denna tjänst gör intrång på ett eller flera av dina upphovsrättsskyddade verk kan du begära att tjänsteleverantören tar bort materialet som påstås göra intrång genom att lämna in en anmälan om påstått intrång ("anmälan") till vår utsedda upphovsrättsagent i enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998 ("DMCA") eller andra tillämpliga lagar.

Anmälan ska lämnas till följande utsedda ombud:

Tjänsteleverantör(er): Newell Brands Inc.

Namn på det ombud som utsetts att ta emot anmälan om påstått intrång: Chefsjurist Fullständig adress till det utsedda ombud som anmälan ska skickas till: 6655 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, USA

Telefonnummer till det utsedda ombudet: +1 (770) 418-7000

Faxnummer till det utsedda ombudet: +1 (770) 677-8000

E-postadress till det utsedda ombudet: copyright@newellco.com

För att anmälan ska vara giltig måste den vara ett skriftligt meddelande som innehåller följande:

1. En fysisk eller elektronisk namnteckning av en person som har behörighet att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts; 2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha kränkts eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats omfattas av en enda anmälan, en representativ förteckning över sådana verk på den webbplatsen; 3. Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska inaktiveras, samt information som är rimligen tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna lokalisera materialet; 4. Information som rimligen är tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna kontakta den klagande parten, t.ex. en adress, ett telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas; 5. Ett uttalande att den klagande parten anser i god tro att användning av materialet på det sätt som ledde till klagan inte är tillåten av upphovsrättsägaren, dess ombud eller lagen; 6. Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättighet som påstås ha blivit kränkt.

När Tjänsteleverantören tar emot en giltig anmälan kommer Tjänsteleverantören omedelbart att ta bort eller inaktivera tillgången till det påstådda intrångsmaterialet, vidarebefordra anmälan till den påstådda intrångsgöraren och vidta rimliga åtgärder för att underrätta den påstådda intrångsgöraren om att man har tagit bort eller inaktiverat tillgången till materialet. Tjänsteleverantören kommer att följa alla giltiga motanmälningar som lämnas till leverantören i enlighet med DMCA eller andra tillämpliga lagar.

VI VARNAR DIG FÖR ATT MEDVETET FELAKTIGA UPPGIFTER OM ATT MATERIAL GÖR INTRÅNG KAN LEDA TILL CIVILRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER, CIVILRÄTTSLIGA TVISTER OCH/ELLER STRAFFRÄTTSLIGA ÅTAL FÖR MENED.