MYYNTIEHDOT

1. Sovellettavuus

1.1. Näitä myyntiehtoja (”Ehdot”) sovelletaan kaikkeen tavaroiden (”Tavara”) tarjoamiseen tai niiden myyntiin ja toimitukseen Yhtiöltämme (”Yhtiö”) tai Yhtiömme puolesta Asiakkaalle (”Asiakas”).

1.2. Muilta, kuin niiltä osin, joilta Yhtiön valtuutetut edustajat ovat nimenomaisesti ja kirjallisesti toisin sopineet, nämä Ehdot muodostavat kokonaan Yhtiön ja Asiakkaan välisen yhteisymmärryksen sovittavan asian osalta ja korvaavat kaikki sovittavan asian osalta tehdyt aiemmat edustukset, neuvottelut, käsitykset, sopimukset ja sitoumukset, olivat ne kirjallisia tai suullisia.

1.3. Mikä tahansa Asiakkaan antama viesti tai käyttäytyminen, joka vahvistaa Yhtiön tavaratoimituksesta tehdyn sopimuksen, samoin kuin se, että Asiakas hyväksyy jonkin Yhtiön suorittaman tavarantoimituksen, tarkoittaa, että Asiakas hyväksyy nämä Ehdot varauksetta.

1.4. Näillä Ehdoilla on aina etusija suhteessa Asiakkaan tilaus- tai ostoehtoihin, vaikka jälkimmäiset (i) olisi annettu tiedoksi Yhtiölle ennen Ehtojen tiedottamista Asiakkaalle, (ii) nimenomaisesti sulkisivat pois Ehtojen sovellettavuuden ja / tai (iii) eivät olisi olleet Yhtiön protestoinnin kohteena.

1.5. Yhtiöllä on oikeus päivittää ja / tai muuttaa näitä Ehtoja säännöllisesti. Näitä muutettuja Ehtoja sovelletaan tällöin kaikkiin Yhtiön ja Asiakkaan välisiin suhteisiin siitä lähtien, kun Asiakasta on tiedotettu muutoksista tai päivityksistä tai Asiakkaalle on lähetetty päivitetyt tai muutetut Ehdot.

2. Ilmoitukset, tilaukset ja sopimukset
2.1. Yhtiön antamat ilmoitukset (missä tahansa muodossa) eivät sido Yhtiötä, ne ovat peruutettavissa ja muutettavissa ilman erillistä ilmoitusta. Tilaukset eivät ole sitovia ennen Yhtiön kirjallista hyväksymistä (”Vahvistus”). Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä tilauksesta ilman selvitystä kieltäytymisen syistä. Jokainen toimitus muodostaa erillisen liiketapahtuman, ja mitkään laiminlyönnit toimituksessa eivät voi johtaa seurauksiin muiden toimitusten osalta.

3. Toimitus ja hyväksyminen
3.1. Ellei toisin ole sovittu Vahvistuksessa tai muussa Yhtiön hyväksymässä kirjallisessa asiakirjassa, kaikki tavarantoimitukset toteutetaan EXW-ehtojen mukaisesti (Incoterms 2010). Asiakkaan tulee hyväksyä Tavarat toimituksen yhteydessä.

3.2. Tavarat toimitetaan Yhtiön määrittelemässä pakkauksessa ja tapauksen niin vaatiessa, Asiakkaan on asetettava Tavaroille takuu.

3.3. Ellei toisin ole sovittu Vahvistuksessa tai muussa Yhtiön hyväksymässä kirjallisessa asiakirjassa, kaikki Yhtiön toimitusten ajankohdat ja päivämäärät ovat arvioita, eikä niitä voida pitää ratkaisevina. Yhtiö ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään toimituksen viivästymisestä. Tavaratoimituksen viivästyminen ei vapauta Asiakasta velvollisuudestaan vastaanottaa toimitusta, eikä oikeuta tätä hinnanalennukseen tai vahingonkorvausvaatimukseen. Yhtiö on oikeutettu luovuttamaan Tavarat osissa ja laskuttamaan Tavaroista erikseen.

4. Riskin ja omaisuuden siirtyminen
4.1. Tavaroiden riski siirtyy Asiakkaalle sovellettavan Incoterm-ehdon mukaan.

4.2. Toimituksesta ja tavaroiden riskin siirtymisestä huolimatta Tavaran omistusoikeuden ja omaisuuden siirtyminen, mukaan lukien Tavaran täydellinen oikeudellinen ja todellinen omistus, ei siirry Asiakkaalle ennen kuin Yhtiö on vastaanottanut täysimääräisen maksun käteisenä tai tilisiirtona kaikista niistä Asiakkaalle toimitetuista tavaroista tämän ja muiden Yhtiön ja Asiakkaan välisten sopimuksien perusteella, joiden osalta tavaroiden täysimääräinen hinta ei ole maksettu. Tavaroiden täysimääräisen hinnan maksu käsittää kaikki korot sekä muut rahasummat, jotka tämän ja kaikkien muiden Yhtiön ja Asiakkaan välisten sellaisten sopimusten perusteella, jolla Tavarat on toimitettu, tulee maksaa.

5. Hinnat ja maksaminen
5.1. Hinnat ja valuutat on määritelty Vahvistuksessa.

5.2. Mikäli hinnat ovat euromääräisiä ja euro on lakannut olemasta laillinen valuutta (joko osittain tai kokonaan), niin sekä Tavaroiden hinnat että muut sen hetkisissä yleisissä ehdoissa mainitut rahasummat muunnetaan automaattisesti Yhdysvaltain dollareiksi (USD) käyttäen sitä EUR / USD -valuuttakurssia, joka oli voimassa päivää ennen sitä päivää, kun Euro on lakkasi olemasta laillinen valuutta. Mikäli muuntaminen USD:ksi ei ole mahdollista, Asiakkaan on korvattava Yhtiölle kaikki tappiot, jotka ovat aiheutuneet Yhtiölle epäsuotuisan valuuttakurssin pakollisen käyttämisen vuoksi.

5.3. Ellei Vahvistuksessa tai muussa Yhtiön hyväksymässä kirjallisessa asiakirjassa ole toisin sovittu, Yhtiön hinnat sisältävät tavanomaisen pakkaamisen, mutta eivät sisällä minkään lainkäyttöalueen alueella sovellettavaa arvonlisäveroa tai muita vastaavia sovellettavia veroja, tulleja, maksuja tai kuluja, jotka peritään tavaroista ja niiden toimituksista (”Verot”). Kaikki tavaroiden myyntiin asiakkaalle liittyvät Verot tulevat asiakkaan maksettaviksi ja ne lisätään laskuun tai laskutetaan erikseen.

5.4 Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa hinnat vielä toimittamatta olevien Tavaroiden osalta, mikäli tuotannon ja / tai kaupan kustannukset ovat kasvaneet.

5.5 Ellei Vahvistuksessa tai muussa Yhtiön hyväksymässä kirjallisessa asiakirjassa ole toisin sovittu, maksujen eräpäivä on kolmekymmentä (30) päivää laskun päivämäärästä. Laskut on maksettava Yhtiön lailliseen kotipaikkaan.

5.6 Mikäli laskuja ei ole maksettu niiden eräpäivään mennessä, muita oikeuksiaan tai oikeussuojakeinojaan rajoittamatta, Yhtiö veloittaa automaattisesti Asiakkaalta

(a) ilman ennakkoilmoitusta viivästyskorkoa erääntyneeltä summalta määrän, joka on Euroopan keskuspankin viitekorko lisättynä seitsemällä (7) prosenttiyksiköllä. 16. maaliskuuta 2013 mennessä lakisääteinen viivästyskorko nostetaan seitsemästä (7) prosenttiyksiköstä vähintään kahdeksaan (8) prosenttiyksikköön Euroopan keskuspankin viitekoron yli. Sovellettava viitekorko on Euroopan keskuspankin pääasiallinen jälleenrahoituskorko. Euroalueen ulkopuolella asianomainen kansallinen keskuspankki asettaa koron. Tammikuun 1. päivän viitekorkoa sovelletaan 30. kesäkuuta asti ja heinäkuun 1. päivän viitekorkoa sovelletaan 31. joulukuuta asti.

(b) Oikeudenkäyntikulut ja oikeudenkäynnin ulkopuolella syntyneet kustannukset (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, perintätoimisto- ja asianajokuluihin) ja jotka ovat aiheutuneet Yhtiölle maksamatta olevan määrän perimisen takia. 40 euron suuruinen kiinteä vähimmäismäärä peritään aina korvauksena aiheutuneista kuluista.

(c) Jos Euroopan Keskuspankin viitekorko lakkaa olemasta laillinen viitekorko, erääntyneen summan viivästyskoron määrä on yhteensä 8 %.

5.7 Yhtiö voi kuitata minkä tahansa Asiakkaan erääntyneen summan Yhtiön Asiakkaalle erääntyneitä summia vastaan. Kaikki Asiakkaan suorittamat maksut tai mitkä tahansa hyvitykset Asiakkaalle käytetään ensin erääntyneiden korkojen suoritukseksi ja toiseksi Yhtiön täysin vapaan harkintavallan mukaan minkä tahansa ja minkä suuruisen summan tahansa vähennykseksi. Asiakas luopuu, sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa, kaikista niistä kuittausoikeuksista, joita Asiakkaalla voi olla Yhtiön maksuvaatimuksia vastaan näiden kuittausoikeuksien muodosta tai luonteesta riippumatta.

5.8 Yhtiöllä on aina, ilman Asiakkaan erillistä hyväksyntää, oikeus ottaa käyttöön Tilauksen Vähimmäisarvo (”TVA”), joka voi vaihdella Asiakkaan ostamien tavaroiden luonteen ja määrän mukaan ja / tai aiheuttaa minimiveloituksen tavaroiden toimituksesta Asiakkaalle.

6 Tuotteen vastaavuus, takuu ja vastuu
6.1 Tavaroita toimitettaessa ja käsittelyn, käytön, prosessoinnin, kuljetuksen, varastoinnin ja myynnin aikana (”Käyttö”), Asiakkaan tulee tarkastaa Tavarat ja varmistaa, että toimitetut Tavarat täyttävät Tavaroiden kirjallisesti sovitut määritelmät, tai jos tällaisia ei ole, viimeisimmät Yhtiön hallussa olevat määritelmät toimituksen hetkenä (”Määritelmät”). Tavaroita koskevat valitukset tulee tehdä kirjallisesti ja niiden tulee saapua Yhtiölle viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluttua toimituspäivästä. Tavaroiden käyttö katsotaan tavaroiden ehdottomaksi hyväksymiseksi ja luopumiseksi kaikista tavaroita koskevista vaatimuksista.

6.2 Yhtiö takaa ainoastaan, että Tavarat vastaavat Määritelmiä toimituspäivänä. Jos ja siinä määrin kun Tavarat eivät vastaa taattua, Yhtiö voi valintansa mukaan joko korjata tai vaihtaa Tavaran veloituksetta Asiakkaalle, tai myöntää alkuperäisen laskun suuruisen luoton tällaisten tavaroiden osalta.

6.3 Edellä mainittu takuu on yksinomainen ja korvaa kaikki muut vakuutukset tai muut ehdot, joko ilmaistut, konkludenttiset, lakisääteiset, sopimuksella tai muulla tavalla sovitut, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, kaikki takuut kaupallisuudesta, sopivuudesta tai käyttökelpoisuudesta tarkoitukseen, tai takuun Tavaroita koskevan immateriaalioikeuden loukkaamattomuudesta.

6.4 Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa Yhtiön kokonaiskorvausvelvollisuus mistään väitteistä, vastuista tai mistä tahansa kustannuksista ei voi ylittää summaa, jonka Asiakas on maksanut väitteen kohteena olevasta tavaraerästä. Yhtiö ei vastaa minkäänlaisista epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, häiriöistä liiketoiminnassa, kolmansien väitteistä tai liiketoiminnan keskeytymisestä, menetetyistä voitoista ja säästöistä, menetetystä kilpailuedusta tai liikearvosta aiheutuneesta vahingosta, riippumatta vahingon ennakoitavuudesta tai muista vahingon syntyyn johtaneista syistä, edes siinä tapauksessa, että osapuolta on etukäteen varoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta jonkin oikeusteorian mukaisesti (oikeudenloukkaus, sopimus tai muuten), sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa.

6.5 Ehdot eivät millään tavalla sulje pois tai rajoita Yhtiön vastuuta petoksesta tai tahallisesta rikkomuksesta.

7 Tiedot ja muutokset
7.1 Asiakas on tietoinen siitä, että Yhtiön internetsivuillaan jakamissa tai julkaisemissa luetteloissa, määritelmälomakkeissa ja muissa kuvailevissa julkaisuissa oleva tieto saattaa muuttua ajoittain ja ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki lausumat, väitteet, neuvot ja ohjeet, näytekappaleet tai muut Yhtiön antamat tiedot, jotka koskevat Määritelmiä, Tavaroita ja niiden Käyttöä, laaditaan ainoastaan Asiakkaan käyttöä varten. Asiakkaan katsotaan tutustuneen kyseisiin asioihin Asiakasta tyydyttävissä määrin ennen Tavaroiden tilaamista.

7.2 Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai muokata Määritelmiä, Tavaroiden rakennetta ja / tai valmistusta sekä oikeuden korvata Tavaroiden tuotannossa ja / tai valmistuksessa käytettäviä materiaaleja, ajoittain ja ilman erillistä ilmoitusta.

8 Keskeyttäminen ja päättyminen
8.1 Jos:

(a) Asiakas on laiminlyönyt suoritusvelvoitteensa Yhtiötä kohtaan;

(b) Yhtiöllä on perusteltu syy epäillä Asiakkaan kykyä vastata velvoitteistaan Yhtiölle, eikä Asiakas vakuuta Yhtiölle riittävällä tavalla Asiakkaan suorituskyvystä ennen sovittua toimituspäivää tai, joka tapauksessa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Yhtiö on vaatinut yllä mainittua vakuutusta; tai

(c) Asiakas todetaan maksukyvyttömäksi tai kykenemättömäksi maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, tai tämä asetetaan selvitystilaan (muutoin kuin uudelleenjärjestelyä tai fuusiota varten) tai jos Asiakas aloittaa konkurssimenettelyn tai on sen kohteena tai jos edunvalvoja, selvitysmies tai pesänselvittäjä määrätään hallinnoimaan Asiakkaan koko omaisuutta tai merkittävää osaa tämän omaisuudesta, tai jos Asiakas tekee sopimuksen velkojien kanssa tai ryhtyy muihin järjestelyihin velkojiensa etujen hyväksi, Yhtiö voi, muita oikeuksiaan tai oikeussuojakeinojaan rajoittamatta, kirjallisella ilmoituksella viipymättä:

(d) vaatia toimituksen palauttamista ja ottaa haltuun kaikki toimitetut Tavarat joita ei ole maksettu, jota tarkoitusta varten Asiakas täten myöntää peruuttamattoman oikeuden ja luvan Yhtiölle astua sisään kaikkiin niihin tiloihin, joissa Tavarat ovat tai saattavat olla, ja Asiakas tulee vastaamaan kaikista tavaroiden takaisin saamiseen liittyvistä kustannuksista, ja / tai

(e) keskeyttää suorituksensa tai irtisanoa Yhtiön Vahvistuksen toimittamattomien tavaroiden osalta, ellei Asiakas suorita ennakkomaksua tai vakuuta riittävää tavalla sellaisesta maksusta Yhtiölle, ilman tuomioistuinten väliintulon tarvetta ja ilman, että Yhtiölle syntyy minkäänlaista vastuuta liittyen tällaiseen keskeyttämiseen tai irtisanomiseen tai johtuen tällaisesta keskeyttämisestä tai irtisanomisesta.

8.2 Missä tahansa näistä tapauksista kaikki Yhtiön perimättömät vaatimukset erääntyvät Asiakkaan maksettavaksi välittömästi niiden Asiakkaalle toimitettujen tavaroiden osalta, joita Yhtiö ei ole ottanut takaisin haltuunsa.

9 Sekalaiset ehdot
9.1 Kannustinjärjestelmät (ts. ostohyvitykset, yhteismainonta tai muu palkitseva tai taloudellinen kannustin) – Mikäli Yhtiö on myöntänyt Asiakkaalle mitä tahansa ostohyvityksiä ja/tai lisäalennuksia koskien kauppasuhdetta, kyseiset ostohyvitykset ja/tai lisäalennukset maksetaan ainoastaan, jos Asiakas vaatii niitä 12 kuukauden kuluessa hetkestä, jolloin ne erääntyvät maksettaviksi. Jos Asiakas ei vaadi kyseisiä ostohyvityksiä ja/tai lisäalennuksia 12 kuukauden määräajan kuluessa, Asiakkaan katsotaan luopuneen oikeuksistaan kyseisiin ostohyvityksiin ja/tai lisäalennuksiin, eivätkä nämä enää ole maksettavissa.

9.2 Immateriaaliomaisuus – Yhtiön liiketoiminnassaan käyttämät nimet, tavaramerkit ja toimi- ja tuotenimet sekä kaikki immateriaalioikeudet ja / tai muut oikeudet, niihin liittyvin omistusoikeuksin ja eduin, ovat yksinomaan Yhtiön ja / tai sen lisenssihaltijoiden omaisuutta ja niiden käytössä. Ellei toisin ole sovittu, Asiakas ei saa liiketoiminnassaan käyttää Yhtiön nimiä, tavaramerkkejä tai toimi- ja tuotenimiä ilman aikaisempaa kirjallista hyväksyntää Yhtiöltä.

9.3 Asiakkaat, joiden kotipaikka sijaitsee Euroopan talousalueella (”ETA”), eivät saa myydä asiakkailleen, joiden kotipaikka sijaitsee ETA:lla, mitään ETA:n ulkopuolelta hankittua Tavaraa, joissa on Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä, elleivät Yhtiö tai sen tytäryhtiöt ole selkeästi suostuneet kyseisten tavaroiden myyntiin ETA:lla. Lisäksi niiden ETA:n asiakkaiden osalta, jotka ovat nimitetty toimimaan millä tahansa Alueella ETA:n sisällä, sovitaan erityisesti, että Yhtiö ei myönnä lupaa Tavaroiden myynnille ETA:n ulkopuolella ja se varaa oikeuden ryhtyä kaikkiin tarvittaviin oikeudellisiin toimiin (mukaan lukien, mutta ei yksinomaan kieltomääräykset ja vahingonkorvauskanteet) turvatakseen sen voimassa olevien immateriaalioikeuksien, mukaan lukien tavaramerkkioikeuksien, enimmäissuojan. Asiakkaat nimenomaisesti sitoutuvat ilmoittamaan edellä mainitun kolmannelle osapuolelle, joka ostaa Tuotteita jälleenmyyntitarkoituksessa.

9.4 Elleivät Yhtiö tai sen tytäryhtiöt ole toisin määränneet tai sopineet, Asiakkaat, joiden kotipaikka sijaitsee ETA:n ulkopuolella, eivät saa myydä ETA:lla toimiville asiakkailleen mitään Tavaraa, joissa on Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä, elleivät Yhtiö tai sen tytäryhtiö ole selkeästi suostuneet kyseisten tavaroiden myyntiin ETA:lla.

9.5 Ylivoimainen este – Yhtiö ei ole vastuussa mistään Asiakkaan kärsimästä vahingosta, menetyksestä, vaatimuksesta, kustannuksesta, verosta tai minkäänlaisesta kulusta, joka johtuu velvoitteiden noudattamatta jättämisestä tai viivästymisestä tai ovat yhteydessä niihin, ja jotka johtuvat Yhtiön, sen edustajien, hankkijoiden tai niiden aliedustajien tai alihankkijoiden kohtuullisen kontrollin ulkopuolella olevasta teosta tai tapahtumasta, ja joka vaikuttaa Yhtiön tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseen, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, katastrofi, tulipalo, tulva, maanjäristys, luonnonilmiöt, Jumalan teot, todelliset tai uhkaavat terroristi-iskut, sota, sabotaasi, räjähdys, mellakka, kansalaislevottomuus, kapina, vallankumous, lakko, työsulku tai työriita, hallinnon teot, tehdasta tai koneistoa kohdannut onnettomuus tai tuho, materiaalipula, tuotannontekijän tarjoajan laiminlyönti (mukaan lukien sähkö-, kaasu-, verkko- tai telekommunikaatiotoimittaja) tarjota palveluita sekä kaikki kolmansien osapuolien tekemät teot ja laiminlyönnit, jotka ovat Yhtiön kohtuullisen kontrollin ulkopuolella. Se, että Euro on lakkaa olemasta laillinen valuutta, ei muodosta ylivoimaista estettä, ja kaikki Asiakkaan velat erääntyvät automaattisesti seuraavana päivänä sen jälkeen, kun Euro lakkaa olemasta laillinen valuutta.

9.6 Itsenäinen toimija – Yhtiö ja Asiakas ovat itsenäisiä toimijoita, eikä niillä siten katsota olevan päämiehen ja agentin suhdetta. Toisen osapuolen myyntiteot kolmannelle osapuolelle tai velvoite kolmatta osapuolta kohtaan ei millään tavalla sido toista osapuolta.

9.7 Siirrettävyys – Asiakas ei saa luovuttaa, siirtää tai korvata mitään sen tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia, vastuita tai velvollisuuksia ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Yhtiöllä on oikeus luovuttaa, siirtää tai korvata mikä tahansa sen tämän sopimuksen mukainen oikeus, vastuu tai velvollisuus.

9.8 Voimassaolo – Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ovat sitovia osapuolten ja heidän seuraajiensa, mahdollisten oikeudenomistajiensa, johtajiensa, toimihenkilöidensä, työntekijöidensä, edustajiensa ja oikeudellisten edustajiensa välillä ja astuvat voimaan näitä sitovaksi. Osapuolten yhden tai useamman oikeuden tai velvollisuuden päättyminen, mistä syystä tahansa, ei vaikuta näiden Ehtojen määräyksiin, joiden tarkoituksena on pysyä voimassa tällaisen päättymisen jälkeen.

9.9 Osittainen pätemättömyys – Mikäli jokin määräys Ehdoista todetaan lopullisesti pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tai määräys tulee sellaiseksi, tulee kyseinen määräys, mikäli mahdollista ja sikäli kun kyseinen säännös on pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, korvata pätevällä, laillisella ja täytäntöönpanokelpoisella määräyksellä, josta mahdollisimman hyvin ilmenee alkuperäiset tarkoitukset. Jos pätemätöntä, laitonta ja täytäntöönpanokelvotonta määräystä ei pätevästi voida korvata, niin kyseiselle säännökselle ei anneta mitään vaikutusta ja sen ei katsota olevan osa Ehtoja, kuitenkaan vaikuttamatta ja mitätöimättä Ehtojen jäljellä olevia määräyksiä.

9.10 Kieli – Ehdot on laadittu englanniksi ja niiden määräykset tulkitaan niiden englannin kielessä yleisesti saaman merkityksen mukaisesti. Kaikki käännökset Ehdoista on tehty ainoastaan Asiakkaiden mukavuudeksi, eivätkä sido osapuolia. Mikäli englanninkieliset alkuperäiset Ehdot ovat ristiriidassa Ehtojen käännösten kanssa, englanninkielisen version säännöksiä pidetään ensisijaisina.

9.11 Oikeuksista ja oikeussuojakeinoista luopuminen – Osapuolten Ehtojen mukaisista tai näiden yhteydessä olevista oikeuksista ja oikeussuojakeinoista voidaan luopua ainoastaan nimenomaisella kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle. Luopuminen koskee ainoastaan sitä tapausta ja tarkoitusta, johon se on annettu. Mitkään näiden Ehtojen mukaisista tai näiden yhteydessä olevista oikeuksista tai oikeussuojakeinoista eivät esty, tule syrjäytetyksi tai heikenny (i) niiden käyttämättä jättämisen tai käyttämisen viivästymisen, (ii) yksittäisen tai osittaisen käyttämisen; (iii) minkään aiemman, täyden tai osittaisen, luopumisen tai (iv) jonkin edellä mainitun, johonkin muuhun oikeuteen tai oikeussuojakeinoon liittyvän syyn vuoksi (oli se sitten samanlaatuinen tai erilaatuinen).

9.12 Sovellettava laki ja tuomiovalta – Ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Yhdistyneen Kuningaskunnan kansallisen lainsäädännön mukaan, ilman viittausta lainvalintasääntöihin. Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa sopimusta (CISG) ei sovelleta. Yhdistyneen Kuningaskunnan tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki mahdolliset riidat, jotka voivat syntyä näistä Ehdoista tai liittyä niihin.