ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

1. A szerződési feltételek alkalmazása
1.1 Jelen általános értékesítési feltételek („Szerződési Feltételek") hatálya kiterjed valamennyi termék/áru („Áruk") vonatkozásában Társaságunk („Társaság”) által vagy nevében a vevő („Vevő”) részére tett ajánlatra, valamint az Áruk értékesítésére és szállítására.

1.2 Amennyiben a Társaság képviseletére feljogosított személyekkel megkötött megállapodás kifejezetten másképp nem rendelkezik, a Szerződési Feltételek a szerződés tárgyát illetően a Társaság és a Vevő közti teljes megállapodást képezik és ebben a vonatkozásban minden korábbi kijelentést, egyeztetést, megegyezést, megállapodást és kötelezettségvállalást hatályon kívül helyeznek, függetlenül attól, hogy ezek szóban vagy írásban történtek-e.

1.3 A Vevő bármilyen közlése vagy magatartása, amely megerősíti az Áruk Társaság általi szállítására vonatkozó megállapodást, továbbá az Áruk Társaság részéről történő szállításának Vevő általi elfogadása jelen Szerződési Feltételek Vevő általi feltétlen elfogadását jelentik.

1.4 A Szerződési Feltételek irányadóak minden esetben a Vevő megrendelésre és vételre vonatkozó szerződési feltételeivel szemben akkor is, ha ez utóbbi (i) a Társaság részére a Szerződési Feltételeknek a Vevő részére történt ismertetését megelőzően közlésre került; (ii) kifejezetten kizárja a Szerződési Feltételek alkalmazását; és/vagy (iii) alkalmazását a Társaság nem ellenezte.

1.5 A Társaság jogosult jelen Szerződési Feltételeket rendszeresen aktualizálni és/vagy módosítani. A Vevő a Szerződési Feltételek aktualizálásáról vagy módosításáról történő értesítésével egyidejűleg, vagy az aktualizált vagy módosított Szerződési Feltételek Vevő részére történő megküldésével, a módosított Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Társaság és a Vevő közti minden ügyletre.

2. Árajánlatok, megrendelések és szerződéskötés
2.1 A Társaság által (bármilyen formában) tett árajánlatok nem kötik a Társaságot, azok értesítés nélkül visszavonhatók és módosíthatók. A megrendelések nem bírnak kötőerővel mindaddig, amíg azokat a Társaság írásban el nem fogadja („Visszaigazolás”). A Társaság jogosult a megrendelések indokolás nélküli visszautasítására. Minden egyes szállítás külön ügyletnek minősül, a szállítás nemteljesítése nincs kihatással a többi szállításra.

3. Szállítás és átvétel
3.1 Amennyiben a Visszaigazolásban vagy a Társaság által írásban elfogadott bármilyen más dokumentumban eltérő kikötés nem szerepel, az Áruk szállítására EXW paritáson a Társaság termelő telephelyén kerül sor (Incoterms 2010). A Vevő köteles az Árukat szállításkor átvenni.

3.2 Az Áruk szállítására a Társaság által meghatározott csomagolásban kerül sor és az - a körülményektől függően - a Vevő által biztosítékként teljesítendő fizetéshez kötött.

3.3 Amennyiben a Visszaigazolásban vagy a Társaság által írásban elfogadott bármilyen más dokumentumban eltérő kikötés nem szerepel, a Társaság általi szállítás ideje vagy napja csak becsült időpont, amely a szerződés szempontjából nem tekinthető lényegesnek. A Társaság semmilyen körülmények között nem felelős a késedelmes szállításért. Vevő az Áruk késedelmes szállítása esetén sem mentesül az átvételi kötelezettség alól, nem válik jogosulttá árcsökkentés követelésére, sem kárának megtérítésére. A Társaság jogosult az Árukat részletekben szállítani és azokról külön számlát kiállítani.

4. A kockázat és a tulajdonjog átszállása
4.1 Az Árukkal kapcsolatos kockázat a vonatkozó Incotermsnek megfelelően száll át Vevőre.

4.2 Azonban, függetlenül az Áruk szállításától és a velük kapcsolatos kockázat átszállásától, az Áruk tulajdonjoga és az ehhez kapcsolódó jogcím, beleértve a jogi értelemben vett és a tényleges tulajdonjogot, mindaddig nem száll át Vevőre, amíg a Társaság részére mindazon Áruk vételára, amelyeket a jelen, illetve a Társaság és Vevő között fennálló egyéb szerződés alapján kerültek Vevő részére átadásra és amely szerződések alapján szállított Áruk vételárának teljes összege még nem került megfizetésre – akár készpénzben, akár más hozzáférhető módon - teljes körűen megfizetésre nem kerül. Az Áruk vételára teljes összegének megfizetése magában foglalja azon kamatok, illetve egyéb összegek megfizetését is, amelyek jelen, illetve a Társaság és a Vevő között fennálló egyéb olyan szerződésben kerültek meghatározásra, amelyek értelmében Áruk szállítására sor kerül.

5. Árak és fizetés
5.1 Az árakat, a díjakat és a pénznemeket a Visszaigazolás határozza meg.

5.2 Abban az esetben, ha az árak és a díjak euróban kerültek meghatározásra, és az euró (akár részben, akár egészben) megszűnik törvényes fizetőeszköz lenni, az Áruk vételára és a díjak, valamint minden, jelen általános értékesítési feltételekben meghatározott összeg az euró mint törvényes fizetőeszköz megszűnése előtti napon érvényes EUR/USD árfolyam alapul vételével automatikusan amerikai dollárra (USD) kerül átváltásra. Amennyiben az USD-ra történő átváltás nem lehetséges, Vevő köteles kártalanítani a Társaságot azon veszteségekért, amelyek a kedvezőtlen, kötelező árfolyam alkalmazásából erednek.

5.3 Amennyiben a Visszaigazolásban vagy a Társaság által írásban elfogadott bármilyen más dokumentumban eltérő kikötés nem szerepel, a Társaság által alkalmazott árak magukban foglalják a standard csomagolást, viszont nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, sem bármely más hasonló adót, vámot, egyéb kivetett közterhet vagy díjat, bármely országban is kerültek kivetésre az Árukkal, illetve azok szállításával kapcsolatban („Adók”). Vevőt terheli az Áruk értékesítésével kapcsolatos Adók összege, amelyek minden egyes számla összegéhez külön hozzáadásra, vagy a Társaság által a Vevő részére külön kiszámlázásra kerülnek.

5.4 A Társaság fenntartja a szállítás alatt álló Áruk vételára megváltoztatásának jogát, amennyiben a gyártási és/vagy kereskedelmi költségek megemelkednek.

5.5 Amennyiben a Visszaigazolásban vagy a Társaság által írásban elfogadott bármilyen más dokumentumban eltérő kikötés nem szerepel, a fizetési kötelezettségek teljesítése a számla kiállításának napját követő harminc (30) napon belül esedékes. A számlákat a Társaság bejegyzett székhelyén kell kiegyenlíteni.

5.6 Amennyiben a számlák az esedékesség időpontjáig nem kerülnek kiegyenlítésre, a Társaság egyéb jogaira, illetve a részére biztosított jogorvoslati lehetőségekre tekintet nélkül, a Társaság Vevő terhére automatikusan felszámítja

(a) a késedelmes összegek után járó kamatot, előzetes értesítés nélkül, az Európai Központi Bank által meghatározott mindenkori Alapkamat hét százalékkal növelt összegével megegyező mértékben. Legkésőbb 2013. márciusától a késedelmi kamatláb az Európai Központi Bank által meghatározott mindenkori Alapkamat hét (7) százalékkal növelt összegéről nyolc (8) százalékkal növelt összegére változik. Az alkalmazandó Alapkamat az Európai Központi Bank elsődleges refinanszírozási kamatlába. Az euró zónán kívül a kamatláb az adott nemzeti bank által kerül meghatározásra. A január 1. napján érvényes alapkamatot június 30. napjáig kell alkalmazni, míg a július 1. napján érvényes alapkamatot december 31. napjáig kell alkalmazni;

(b) a Társaság részéről a késedelmes tartozások behajtásával kapcsolatban felmerült peres és peren kívüli költségeket (beleértve a követeléskezelő társaságok díját és a jogi költségeket). Behajtási költségként 40 euró összegű minimum átalánydíj minden esetben felszámolásra kerül;

(c) amennyiben az Európai Központi Bank által meghatározott Alapkamat megszűnik törvényes hivatkozási alap lenni, a késedelmes teljesítésekre felszámított kamatláb 8%.

5.7 Társaság jogosult a Vevő bármely esedékes tartozását Társaságnak a Vevővel szemben fennálló bármely esedékes tartozásba beszámítani. A Vevő által teljesített fizetések, illetve a Vevő részére teljesítendő visszatérítések összegéből először az esedékes kamattartozás, ezt követően - a Társaság kizárólagos döntésétől függően - a keletkezés jogcímétől függetlenül bármilyen egyéb, a Társasággal szemben fennálló tartozás összege kerül rendezésre. A vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben Vevő lemond a Társaság követeléseivel szemben fennálló beszámítási jogáról, függetlenül annak fajtájától vagy természetétől.

5.8 A Társaság Vevő előzetes hozzájárulása nélkül bármikor jogosult, ún. Minimum Rendelési Érték (Minimum Order Value, „MOV”) bevezetésére, melynek mértéke függ a Vevő által vásárolt Áruk természetétől és mennyiségétől, és/vagy jogosult az Áruk Vevő részére történő szállításáért minimumdíjat felszámítani.

6. Megfelelőség, szavatosság és felelősség
6.1 Az Áruk szállításakor, valamint azok kezelése, használata, feldolgozása, szállítása, raktározása és értékesítése során („Használat”) Vevő köteles az Árukat megvizsgálni és meggyőződni arról, hogy az Áruk megfelelnek az Árukra vonatkozó, írásban rögzített termékleírásoknak, vagy ennek hiányában - amennyiben ilyen létezik - az átadás időpontjában a Társaság által meghatározott aktuális termékleírásoknak („Termékleírások”). Az Árukkal kapcsolatos kifogásokat írásban kell a Társaság részére eljuttatni a szállítást követő nyolc (8) napon belül. Az Áruk Használata az Áruk feltétel nélküli elfogadását, és az Árukkal kapcsolatos bármilyen igényről/követelésről történő lemondást jelenti.

6.2 Társaság kizárólag azért szavatol, hogy a szállítás időpontjában az Áruk megfelelnek a Termékleírásoknak. Amennyiben, illetve addig a mértékig, ameddig az Áruk nem felelnek meg e szavatosságvállalásnak, a Társaság saját döntésétől függően költségmentesen kijavítja vagy kicseréli az Árukat, vagy az eredeti számlaösszeg mértékéig jóváírást ad az adott Árukat illetően.

6.3 A fenti szavatosságvállalás kizárólagos, és minden más kifejezett, hallgatólagos, jogszabály által előírt, szerződésben vagy más módon rögzített szavatosságvállalás, kijelentés, feltétel vagy más szerződési feltétel, így különösen, de nem kizárólagosan az Áruk tekintetében azok forgalmazhatóságára, alkalmasságára, bármely célnak való megfelelőségére vonatkozó szavatosságvállalás, valamint azon szavatosságvállalás helyébe lép, mely szerint az Árukat érintő szellemi tulajdonjogra alapozott igény nem sérül.

6.4 A vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben, a Társaság bármilyen természetű követelésért, helytállási kötelezettségért, vagy egyéb kiadásért fennálló felelősségének teljes mértéke nem haladhatja meg a Vevő által a követelés tárgyát képező Árukért kifizetett vételárat. A Társaság nem felelős semmilyen közvetett, speciális, véletlen vagy járulékos kárért, így különösen, de nem kizárólagosan az üzleti tevékenység megszakadásáért, harmadik személyek követeléséért, üzleti tevékenység megszakadásából, bevételkiesésből, megtakarítások, versenyelőny vagy goodwill elvesztéséből eredő károkért, tekintet nélkül arra, hogy ezek előre láthatóak voltak-e vagy sem, illetve bármilyen más okra való tekintet nélkül, amelyből bármely jogi alapon (szerződésen kívüli károkozás, szerződéses jogviszony vagy egyéb alapon) ilyen károk eredhetnek, akkor is, ha a fél figyelmét e károk bekövetkezésének lehetőségére előzetesen felhívták, a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

6.5 A Szerződési Feltételek egyik rendelkezése sem zárhatja ki, illetve korlátozhatja a Társaság megtévesztés vagy rosszhiszemű magatartás miatt fennálló felelősségét.

7. Információk és változtatás
7.1 Vevő tudomásul veszi hogy a Társaság által terjesztett vagy honlapján közzétett katalógusaiban, termékleírásaiban és más írásos kiadványaiban szereplő adatok bármikor, előzetes értesítés nélkül változtatásra kerülhetnek. A Társaság kizárólag a Vevő kényelme érdekében tesz/nyújt a Termékleírásokkal, az Árukkal és azok Használatával kapcsolatos bármilyen állítást, kijelentést, ajánlást, tanácsot, mintát vagy bármilyen más információt. Vélelmezni kell, hogy Vevő e tájékoztatást elfogadta az Áruk megrendelését megelőzően.

7.2 Társaság fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy módosítsa a Termékleírásokat, az Áruk konstrukcióját és/vagy előállítását, továbbá hogy kicserélje az Áruk gyártása és/vagy előállítása során használt anyagokat.

8. Felfüggesztés és megszüntetés
8.1 Amennyiben:

(a) Vevő a Társasággal szemben fennálló kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik;

(b) Társaság részéről megalapozottan feltételezhető, hogy Vevő a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeit nem fogja tudni teljesíteni és Vevő a szállítás tervezett időpontját megelőzően, illetve mindenkor Társaság biztosíték adására vonatkozó felszólítását követő harminc (30) napon belül nem nyújt a Társaság részére megfelelő biztosítékot kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozóan; vagy

(c) Vevő fizetésképtelenné válik, vagy esedékessé váló tartozásait nem tudja megfizetni, vagy felszámolás alá kerül (kivéve, ha átszervezés vagy összevonás céljából kerül sor erre) illetve ha a Vevő által vagy ellene bármilyen csődeljárás kerül megindításra vagy ha a Vevő teljes vagyonának, vagy annak egy jelentős részének kezelésére felszámolót, végelszámolót, vagy vagyonfelügyelőt neveznek ki, vagy Vevő a hitelezőivel megállapodást köt vagy a javukra engedményez, a Társaság részére biztosított jogokra és/vagy jogorvoslati lehetőségekre való tekintet nélkül a Társaság írásban

(d) követelheti azon Áruk visszaszállítását és visszavételét, amelyek vételára nem került megfizetésre, és e célból Vevő ezúton visszavonhatatlan jogot és felhatalmazást ad a Társaság részére, hogy beléphessen azon telephelyekre/helyiségekbe, ahol az Áruk elhelyezésre kerültek/kerülhettek, továbbá az Áruk visszaszerzésének valamennyi költsége Vevőt terhelik; és/vagy

(e) felfüggesztheti teljesítését és megszüntetheti a Társaság még le nem szállított Árukra vonatkozó Visszaigazolását, kivéve ha Vevő az Áruk vételárát előzetesen megfizeti vagy a Társaság részére megfelelő biztosítékot nyújt az Áruk vételárának megfizetésére vonatkozóan, anélkül, hogy bírósági út igénybevételére kerülne sor, illetve anélkül, hogy az ilyen felfüggesztésből vagy megszüntetésből eredően vagy azzal kapcsolatban a Társaságot bármilyen felelősség terhelné.

8.2 Bármelyik fenti esetben a Társaság valamennyi, még nem teljesített követelése esedékessé válik, és Vevő köteles azon Áruk vételárának azonnali megfizetésére, amelyeket a Társaság a Vevő részére szállított, és amelyek visszavételére a Társaság részéről nem került sor.

9. Vegyes rendelkezések
9.1 Ösztönző programok (pl. árengedmény, együttes reklámozás, vagy más típusú, vagy pénzügyi ösztönzők) - Amennyiben a Társaság hozzájárult ahhoz, hogy árengedményt, és/vagy egyéb járulékos kedvezményt nyújtson a Vevő részére a kereskedelmi kapcsolatra tekintettel, ezen árengedmény és/vagy járulékos kedvezmény kizárólag akkor kerül kifizetésre, ha azt esedékességének időpontjától számított 12 hónapon belül Vevő kéri. Amennyiben Vevő elmulasztja kérni a szóban forgó árengedményt és/vagy járulékos kedvezményt a 12 hónapos időtartamon belül, azt úgy kell tekinteni, hogy Vevő lemondott az árengedményhez és/vagy járulékos kedvezményhez fűződő jogáról, és az többé nem követelhető.

9.2 Szellemi tulajdon – A Társaság által üzleti tevékenysége során használt minden név, védjegy és kereskedelmi név, továbbá minden, ezekhez kapcsolódó szellemi tulajdonjog és/vagy más jog, jogcím vagy jogos érdek a Társaság és/vagy licencbevevői kizárólagos tulajdonát képezik. Ellenkező megállapodás hiányában Vevő nem használhatja saját üzleti tevékenysége során a Társaság által üzleti tevékenysége során használt neve(ke)t, védjegye(ke)t és kereskedelmi neve(ke)t a Társaság előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

9.3 Az Európai Gazdasági Térségben („EGT”) székhellyel rendelkező Vevők nem jogosultak az EGT-ben székhellyel rendelkező más vevők részére az EGT-n kívüli területről beszerzett, a Társaság vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegyeivel ellátott Árukat értékesíteni, kivéve, ha a Társaság vagy kapcsolt vállalkozásai egyértelműen hozzájárultak ezen meghatározott Áruk EGT-n belüli adásvételéhez. Továbbá az olyan EGT-ben székhellyel rendelkező vevők tekintetében, akik bármely EGT-n belüli Terület kiszolgálására kerültek kijelölésre, a felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Társaság nem járul hozzá az Áruk EGT-n kívül való értékesítéséhez, és fenntartja a jogát, hogy valamennyi szükséges jogi intézkedést (ideértve, de nem kizárólagosan az ideiglenes intézkedést és a kártérítési pert) megtegyen a szellemi alkotásokhoz fűződő érvényes jogai, ideértve a védjegyjogokat, legmagasabb szintű védelmének biztosítása érdekében. Vevők kifejezetten beleegyeznek, illetve vállalják, hogy a fentieket bármely harmadik fél tudomására hozzák, aki a Termékeket viszonteladás céljából vásárolja meg.

9.4 A Társaság vagy kapcsolt vállalkozásainak eltérő meghatározása vagy megállapodása hiányában, az EGT-n kívül székhellyel rendelkező Vevők nem jogosultak az EGT-n belüli vevők részére Társaság vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegyeivel ellátott Árut értékesíteni, kivéve, ha a Társaság vagy kapcsolt vállalkozásai egyértelműen hozzájárultak e meghatározott Áruk EGT-n belüli adásvételéhez.

9.5 Vis maior – A Társaság nem felelős azon kárért, veszteségért, követelésért, költségért, adóért vagy bármilyen más természetű kiadásért, amelyet a Vevő szenvedett el vagy a Vevő részéről merült fel olyan nemteljesítés vagy késedelem miatt, ami a Társaság, annak megbízottjai, vállalkozói, illetve ezek almegbízottjai és alvállalkozói ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan külső okból eredt, és amely kihatással volt a Társaság itt meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére, így különösen, de nem kizárólag a természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, földrengés, természeti csapások, elemi csapás, tényleges vagy fenyegető terrortámadás, háborús cselekmények, szabotázs, robbanás, zavargások, polgári engedetlenség, lázadás, forradalom és sztrájk, munkáskizárás ill. munkaügyi viták, kormányzati intézkedések, üzemben vagy gépekben bekövetkező baleset vagy üzemzavar, anyaghiány, közműszolgáltató (beleértve a villamos energia,- gáz-, hálózat- vagy hírközlési szolgáltatót) elégtelen szolgáltatása, illetve harmadik személyek ellenőrzési körön kívül eső bármilyen más magatartása vagy mulasztása. Az euró, mint törvényes fizetőeszköz megszűnése nem számít vis maiornak, és az euró, mint törvényes fizetőeszköz megszűnését követő napon a Vevő valamennyi tartozása automatikusan esedékessé válik.

9.6 Független szerződő felek – Társaság és Vevő független szerződő feleknek minősülnek, és a létrejött jogviszony nem minősül megbízó és megbízott közötti viszonynak. Harmadik személyek részére történő értékesítés és a velük szemben fennálló kötelezettségek – bármelyik fél részéről – semmilyen módon nem kötik/kötelezik a másik felet.

9.7 Engedményezés – A Társaság előzetes írásos hozzájárulása nélkül Vevő nem jogosult az itt meghatározott jogait, felelősségét és kötelezettségeit engedményezni, átruházni, megújítani. Társaság jogosult az itt meghatározott jogainak, felelősségének és kötelezettségeinek engedményezésére, átruházására vagy megújítására.

9.8 Továbbélés – A felek jogai és kötelezettségei megilletik és kötelezik a feleket, azok jogutódait, jóváhagyott engedményeseit, ügyvezetőit, tisztségviselőit, munkavállalóit, megbízottjait és törvényes képviselőit. A felek bármely jogának és kötelezettségének bármilyen okból történő megszüntetése nem érinti jelen Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyek a felek szándékai szerint e megszüntetés után is továbbélnek.

9.9 Érvénytelenség – Amennyiben a Szerződési Feltételek valamelyik rendelkezése véglegesen érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősül vagy azzá válik, akkor e rendelkezést, amennyiben lehetséges, és olyan mértékben, amennyiben e szerződési feltétel érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, olyan szerződési feltétellel kell helyettesíteni, amely érvényes, jogszerű és végrehajtható, és amely a lehető legpontosabban tükrözi a felek eredeti szándékát. Amennyiben az érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan szerződési feltételt nem lehet helyettesíteni, akkor e rendelkezéshez semmilyen joghatás nem fűződik, és úgy kell tekinteni, mintha nem szerepelne a Szerződési Feltételekben, oly módon, hogy az ne befolyásolja vagy ne érvénytelenítse a Szerződési Feltételek többi rendelkezését.

9.10 Nyelv – A Szerződési Feltételek angol nyelven készültek és rendelkezéseit a szavak angol nyelvben általánosan elfogadott jelentése szerint kell értelmezni. Bármilyen fordítás elkészítése kizárólag a Vevő kényelmét szolgálja, annak szövege egyik felet sem köti. Az eredeti angol szöveg és a fordítás közti eltérés esetén az angol szöveg rendelkezései az irányadók.

9.11 Joglemondás – A felek Szerződési Feltételekben meghatározott, vagy az azzal kapcsolatos jogairól és az őket megillető jogorvoslati lehetőségekről csak a másik fél részére intézett, kifejezett írásbeli nyilatkozattal lehet lemondani. Bármely joglemondást csak az abban meghatározott mértékben és célnak megfelelően lehet értelmezni. Jelen Szerződési Feltételekben meghatározott, illetve az azzal kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket nem zárhatja ki, vonhatja vissza, illetve nem csorbíthatja (i) gyakorlásuk elmulasztása vagy a késedelmes gyakorlásuk; (ii) önálló vagy részleges gyakorlásuk; (iii) a róluk történt teljes vagy részleges korábbi lemondás; vagy (iv) a fentiek bármelyike valamely más jog vagy jogorvoslati lehetőség vonatkozásában (függetlenül attól, hogy hasonlóak vagy különbözőek-e).

9.12 Irányadó jog és joghatóság – A Szerződési Feltételek alkalmazására és értelmezésére az Egyesült Királyság nemzeti joga az irányadó, a kollíziós jogi normák figyelmen kívül hagyásával. Az Egyesült Nemzetek Egyezménye az Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről (CIGS) nem alkalmazandó. A jelen Szerződési Feltételekből eredő jogviták elbírálására az Egyesült Királyság bíróságai kizárólagos joghatósággal bírnak.